Acknowledgments

 
CoV2ID employs:
DataTables| BLAST+ applications| jQuery UI | Sphinx v1.2.2 | Enavu contact form| Wasabi| MAFFT

Supported by EOSCsecretariat.eu

(EOSCsecretariat.eu has received funding from the European Union's Horizon Programme call H2020-INFRAEOSC-05-2018-2019, grant Agreement number 831644)

The table describes all information for each sequence used in CoV2ID.
We gratefully acknowledge the authors, originating and submitting laboratories of the sequences from GISAID’s EpiFlu™ Database on which this database is partially based. The list is detailed below. All submitters of data may be contacted directly via www.gisaid.org.
We also thank the authors of the SARS-CoV-2 sequences currently available in GenBank. Their information can be found clicking on the accession numbers available at the NCBI SARS-CoV-2 page.
Accession ID Virus name Location Collection date Originating lab Submitting lab Authors
Accession ID Virus name Location Collection date Originating lab Submitting lab Authors
EPI_ISL_406531 hCoV-19/Guangdong/20SF174/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406533 hCoV-19/Guangzhou/20SF206/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Contorl and Prevention; Guangdong Provinical Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406534 hCoV-19/Foshan/20SF207/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406535 hCoV-19/Foshan/20SF210/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406536 hCoV-19/Foshan/20SF211/2020 Asia / China / Guangdong / Foshan 2020-01-22 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_406538 hCoV-19/Guangdong/20SF201/2020 Asia / China / Guangdong 2020-01-23 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention;Guangdong Provincial Institute of Public Health Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_413513 hCoV-19/South Korea/KUMC03/2020 Asia / South Korea 2020-02-27 Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Korea University College of Medicine Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413514 hCoV-19/South Korea/KUMC04/2020 Asia / South Korea 2020-02-27 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413515 hCoV-19/South Korea/KUMC05/2020 Asia / South Korea 2020-02-27 Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Korea University College of Medicine Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413516 hCoV-19/South Korea/KUMC06/2020 Asia / South Korea 2020-02-27 Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Department of Microbiology, Institute for Viral Diseases, College of Medicine, Korea University Changmin Kang, Joon-Yong Bae, Jungmin Lee, Jin Gu Yoon, Heedo Park, Juyoung Cho, Jeonghun Kim, Gee Eun Lee, Cui Chunguang, Kyeong-ryeol Shin, Ji Yun Noh, Joon Young Song, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim, Jin Il Kim, Man-Seong Park
EPI_ISL_413518 hCoV-19/Beijing/105/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-26 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413519 hCoV-19/Beijing/231/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-28 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413520 hCoV-19/Beijing/233/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-28 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413521 hCoV-19/Beijing/235/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-28 unknown Infectious Disease Control Center Li,J., Li,L., Li,Z., Qiu,S., Song,H., Li,P. and Li,P.
EPI_ISL_413522 hCoV-19/India/1-27/2020 Asia / India / Kerala 2020-01-27 Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Potdar V, Yadav PD, Choudhary ML, Shete-Aich A
EPI_ISL_413523 hCoV-19/India/1-31/2020 Asia / India / Kerala 2020-01-31 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology National Influenza Center, Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology Potdar V, Yadav PD, Choudhary ML, Shete-Aich A
EPI_ISL_413555 hCoV-19/Wales/PHW1/2020 Europe / United Kingdom / Wales 2020-02-27 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Cen Sabu, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_413556 hCoV-19/Wales/PHW2/2020 Europe / United Kingdom / Wales 2020-03-04 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Tim Jones, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_413557 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC1/2020 North America / USA / California / Sonoma County 2020-02-28 California Department of Public Health Chiu Laboratory, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara,Wei Gu, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413558 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC2/2020 North America / USA / California / Solano County 2020-02-27 California Department of Public Health Chiu Laboratory, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara,Wei Gu, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413559 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC3/2020 North America / USA / California / Solano County 2020-02-27 California Department of Public Health Chiu Laboratory, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara,Wei Gu, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413560 hCoV-19/USA/WA-S3/2020 North America / USA / Washington 2020-02-28 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_413561 hCoV-19/USA/CA-CDPH-UC4/2020 North America / USA / California / Solano County 2020-02-27 California Department of Public Health Chiu Laboratory, University of California, San Francisco Xianding Deng, Scot Federman, Chao-Yang Pan, Hugo Guevara,Wei Gu, Debra A. Wadford, and Charles Y. Chiu
EPI_ISL_413562 hCoV-19/USA/WA11-UW7/2020 North America / USA / Washington 2020-03-02 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413563 hCoV-19/USA/WA12-UW8/2020 North America / USA / Washington 2020-03-03 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413564 hCoV-19/Netherlands/Andel_1365066/2020 Europe / Netherlands / Andel 2020-03-01 MHC West-Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413566 hCoV-19/Netherlands/Blaricum_1364780/2020 Europe / Netherlands / Blaricum 2020-03-02 MHC Gooi & Vechtstreek Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413568 hCoV-19/Netherlands/Dalen_1363624/2020 Europe / Netherlands / Dalen 2020-03-01 MHC Drente Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413571 hCoV-19/Netherlands/Eindhoven_1363782/2020 Europe / Netherlands / Eindhoven 2020-03-02 MHC Brabant Zuidoost Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413572 hCoV-19/Netherlands/Haarlem_1363688/2020 Europe / Netherlands / Haarlem 2020-03-01 MHC Kennemerland Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413573 hCoV-19/Netherlands/Hardinxveld_Giessendam_1364806/2020 Europe / Netherlands / Hardinxveld Giessendam 2020-03-02 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413574 hCoV-19/Netherlands/Helmond_1363548/2020 Europe / Netherlands / Helmond 2020-02-29 MHC West-Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413577 hCoV-19/Netherlands/Naarden_1364774/2020 Europe / Netherlands / Naarden 2020-03-02 MHC Gooi & Vechtstreek Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413579 hCoV-19/Netherlands/Nootdorp_1364222/2020 Europe / Netherlands / Nootdorp 2020-03-03 MHC Haaglanden Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413580 hCoV-19/Netherlands/Oisterwijk_1364072/2020 Europe / Netherlands / Oisterwijk 2020-03-02 MHC Hart voor Brabant Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413582 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1363790/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 2020-03-01 ErasmusMC Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413583 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1364040/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 2020-03-02 MHC Rotterdam-Rijnmond Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413584 hCoV-19/Netherlands/Rotterdam_1364740/2020 Europe / Netherlands / Rotterdam 2020-03-03 unknown Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413587 hCoV-19/Netherlands/Tilburg_1364286/2020 Europe / Netherlands / Tilburg 2020-03-03 Foundation Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413588 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1363564/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 2020-03-01 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413589 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1363628/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 2020-03-01 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413590 hCoV-19/Netherlands/Utrecht_1364066/2020 Europe / Netherlands / Utrecht 2020-03-02 MHC Utrecht Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413591 hCoV-19/Netherlands/Zeewolde_1365080/2020 Europe / Netherlands / Zeewolde 2020-03-02 MHC Flevoland Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, Corien Swaan, Manon Haverkate, Madelief Mollers, Mart Stein, Sandra Kengne Kamga Mobou, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Aura Timen, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413592 hCoV-19/Taiwan/NTU03/2020 Asia / Taiwan / Taipei 2020-03-02 Department of Laboratory Medicine, National Taiwan University Hospital Microbial Genomics Core Lab, National Taiwan University Centers of Genomic and Precision Medicine Shiou-Hwei Yeh, You-Yu Lin, Ya-Yun Lai, Chiao-Ling Li, Shan-Chwen Chang, Pei-Jer Chen, Sui-Yuan Chang
EPI_ISL_413593 hCoV-19/Luxembourg/Lux1/2020 Europe / Luxembourg 2020-02-29 Laboratoire National de Sant� Erasmus Medical Center David Nieuwenhuijse, Bas Oude Munnink, Reina Sikkema, Claudia Schapendonk, Irina Chestakova, Anne van der Linden, Mark Pronk, Pascal Lexmond, T. Abdelrahman, G. Fournier, J. Mossong, T. Nguyen, Jeroen van Kampen, Jolanda Voermans, Corine GeurtsvanKessel, Annemiek van der Eijk, Richard Molenkamp, Marion Koopmans, on behalf of the Dutch national COVID-19 response team.
EPI_ISL_413594 hCoV-19/Australia/NSW08/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-02-28 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Alicia, A, Carter I, Rahman H, Holmes EC, , O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413595 hCoV-19/Australia/NSW09/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-02-28 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413596 hCoV-19/Australia/NSW10/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-02-28 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Rockett R, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413597 hCoV-19/Australia/NSW11/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-03-02 Centre for Infectious Diseases and Microbiology- Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Lam C, Eden J-S, Rockett R, Gray K, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413598 hCoV-19/Australia/NSW12/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-03-04 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Gray K, Eden J-S, Lam C, Rockett R, Timms, V, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413599 hCoV-19/Australia/NSW13/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-03-04 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Timms, V, Eden J-S, Lam C, Gray K, Rockett R, Gall, M, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413600 hCoV-19/Australia/NSW14/2020 Oceania / Australia / NSW / Sydney 2020-03-03 Centre for Infectious Diseases and Microbiology - Public Health NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Gall, M, Eden J-S, Lam C, Gray K, Timms, V, Rockett R, Carter I, Rahman H, Holmes EC, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group*
EPI_ISL_413601 hCoV-19/USA/WA13-UW9/2020 North America / USA / Washington 2020-03-02 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413711 hCoV-19/China/WF0014/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_417091 hCoV-19/USA/WA-S38/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417092 hCoV-19/USA/WA-S39/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417093 hCoV-19/USA/WA-S40/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417095 hCoV-19/USA/WA-S42/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417096 hCoV-19/USA/WA-S43/2020 North America / USA / Washington 2020-02-27 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417097 hCoV-19/USA/WA-S44/2020 North America / USA / Washington 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417098 hCoV-19/USA/WA-S45/2020 North America / USA / Washington 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417099 hCoV-19/USA/WA-S46/2020 North America / USA / Washington 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417100 hCoV-19/USA/WA-S47/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417101 hCoV-19/USA/WA-S48/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417102 hCoV-19/USA/WA-S49/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417103 hCoV-19/USA/WA-S50/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417104 hCoV-19/USA/WA-S51/2020 North America / USA / Washington 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417105 hCoV-19/USA/WA-S52/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417106 hCoV-19/USA/WA-S53/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417107 hCoV-19/USA/WA-S54/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417108 hCoV-19/USA/WA-S55/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417109 hCoV-19/USA/WA-S56/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417110 hCoV-19/USA/WA-S57/2020 North America / USA / Washington 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417111 hCoV-19/USA/WA-S58/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417112 hCoV-19/USA/WA-S59/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417113 hCoV-19/USA/WA-S60/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417114 hCoV-19/USA/WA-S61/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417115 hCoV-19/USA/WA-S62/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417116 hCoV-19/USA/WA-S63/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417117 hCoV-19/USA/WA-S64/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417118 hCoV-19/USA/WA-S65/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417119 hCoV-19/USA/WA-S66/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-06 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417120 hCoV-19/USA/WA-S67/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417121 hCoV-19/USA/WA-S68/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417122 hCoV-19/USA/WA-S69/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417123 hCoV-19/USA/WA-S70/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417124 hCoV-19/USA/WA-S71/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417125 hCoV-19/USA/WA-S72/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417126 hCoV-19/USA/WA-S73/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417127 hCoV-19/USA/WA-S74/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417128 hCoV-19/USA/WA-S75/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417129 hCoV-19/USA/WA-S76/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417130 hCoV-19/USA/WA-S77/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417132 hCoV-19/USA/WA-S79/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417133 hCoV-19/USA/WA-S80/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417134 hCoV-19/USA/WA-S81/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-26 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417135 hCoV-19/USA/WA-S82/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-22 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417136 hCoV-19/USA/WA-S83/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417137 hCoV-19/USA/WA-S84/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-21 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417139 hCoV-19/USA/WA-S86/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417140 hCoV-19/USA/WA-S87/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417141 hCoV-19/USA/WA-S88/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417142 hCoV-19/USA/WA-S89/2020 North America / USA / Washington / Umatilla County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417143 hCoV-19/USA/WA-S90/2020 North America / USA / Washington / Umatilla County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417144 hCoV-19/USA/WA-S91/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417145 hCoV-19/USA/WA-S92/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417146 hCoV-19/USA/WA-S93/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417147 hCoV-19/USA/WA-S94/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417148 hCoV-19/USA/WA-S95/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417149 hCoV-19/USA/WA-S96/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417150 hCoV-19/USA/WA-S97/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417151 hCoV-19/USA/WA-S98/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417152 hCoV-19/USA/WA-S99/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417153 hCoV-19/USA/WA-S100/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417154 hCoV-19/USA/WA-S101/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417155 hCoV-19/USA/WA-S102/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417156 hCoV-19/USA/WA-S103/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417157 hCoV-19/USA/WA-S104/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417158 hCoV-19/USA/WA-S105/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417159 hCoV-19/USA/WA-S106/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417160 hCoV-19/USA/WA-S107/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417161 hCoV-19/USA/WA-S108/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417162 hCoV-19/USA/WA-S109/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417163 hCoV-19/USA/WA-S110/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417164 hCoV-19/USA/WA-S111/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-07 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417165 hCoV-19/USA/WA-S112/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-08 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417167 hCoV-19/USA/WA-S114/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-05 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417168 hCoV-19/USA/WA-S115/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417169 hCoV-19/USA/WA-S116/2020 North America / USA / Washington 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417170 hCoV-19/USA/WA-S117/2020 North America / USA / Washington 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417171 hCoV-19/USA/WA-S118/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417172 hCoV-19/USA/WA-S119/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417173 hCoV-19/USA/WA-S120/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417174 hCoV-19/USA/WA-S121/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417175 hCoV-19/USA/WA-S122/2020 North America / USA / Washington / Grant County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu etl al
EPI_ISL_417176 hCoV-19/Hong Kong/HKPU1_2101/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-21 Department of Pathology, Princess Margaret Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417178 hCoV-19/Hong Kong/HKPU6_2101/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-25 Department of Pathology, Princess Margaret Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417179 hCoV-19/Hong Kong/HKPU12_2201/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-30 Department of Pathology, Princess Margaret Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417181 hCoV-19/Hong Kong/HKPU19_0402/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-05 Department of Pathology, United Christian Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417185 hCoV-19/Hong Kong/HKPU28_3001/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-09 Department of Pathology, United Christian Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417186 hCoV-19/South Africa/R03006/2020 Africa / South Africa / KZN 2020-03-07 National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service Allam M, Kwenda S, van Heusden P, Khumalo Z, Mohale T, Subramoney K, von Gottberg, A, Ismail A, Bhiman JN
EPI_ISL_417187 hCoV-19/Hong Kong/HKPU29_0102/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-08 Department of Clinical Pathology, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417188 hCoV-19/Hong Kong/HKPU30_2901/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-08 Department of Clinical Pathology, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417191 hCoV-19/USA/MN5-MDH5/2020 North America / USA / Minnesota 2020-03-10 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_417192 hCoV-19/USA/MN25-MDH25/2020 North America / USA / Minnesota 2020-03-12 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_417193 hCoV-19/Hong Kong/HKPU32_0402/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-09 Department of Clinical Pathology, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417194 hCoV-19/USA/MN26-MDH26/2020 North America / USA / Minnesota 2020-03-12 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_417196 hCoV-19/USA/MN29-MDH29/2020 North America / USA / Minnesota 2020-03-11 Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Minnesota Department of Health, Public Health Laboratory Matt Plumb, Jake Garfin and Xiong Wang
EPI_ISL_417197 hCoV-19/Hong Kong/HKPU34_3001/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-09 Department of Clinical Pathology, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Department of Health Technology and Informatics, Faculty of Health and Social Science, The Hong Kong Polytechnic University Kenneth Siu-Sing LEUNG, Timothy Ting-Leung NG, Alan Ka-Lun WU, Miranda Chong-Yee YAU, Hiu-Yin LAO, Ming-Pan CHOI, Kingsley King-Gee TAM, Lam-Kwong LEE, Barry Kin-Chung WONG, Alex Yat-Man HO, Kam-Tong Yip, Kwok-Cheung LUNG, Raymond Wai-To LIU, Eugene Yuk-Keung TSO, Wai-Shing LEUNG, Man-Chun CHAN, Yuk-Yung NG, Kit-Man SIN, Kitty Sau-Chun FUNG, Sandy Ka-Yee CHAU, Wing-Kin TO, Tak-Lun Que, David Ho-Keung SHUM, Shea Ping YIP, Wing Cheong YAM, Gilman Kit-Hang SIU
EPI_ISL_417250 hCoV-19/England/20108004702/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417252 hCoV-19/England/20108006003/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417254 hCoV-19/England/20108006802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-04 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417255 hCoV-19/England/20108007002/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-04 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417256 hCoV-19/England/20108007302/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417258 hCoV-19/England/20108034006/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417260 hCoV-19/England/20109035906/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417261 hCoV-19/England/20109038906/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417262 hCoV-19/England/20109039306/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417263 hCoV-19/England/20109050106/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417264 hCoV-19/England/20109050306/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-04 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417265 hCoV-19/England/20109050406/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417266 hCoV-19/England/20109050506/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417267 hCoV-19/England/20109050606/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417268 hCoV-19/England/20109050706/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417269 hCoV-19/England/20109050806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417270 hCoV-19/England/20109051806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417272 hCoV-19/England/20109052006/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417276 hCoV-19/England/20109052506/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-07 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417277 hCoV-19/England/20109053106/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-07 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417278 hCoV-19/England/20109053406/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-07 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417279 hCoV-19/England/20109053606/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-07 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417280 hCoV-19/England/20109054806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-07 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417282 hCoV-19/England/20109056906/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417283 hCoV-19/England/20109058906/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417285 hCoV-19/England/20109093606/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417286 hCoV-19/England/20109093706/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-05 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417287 hCoV-19/England/20109093806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417289 hCoV-19/England/20109094006/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417290 hCoV-19/England/20109094106/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417291 hCoV-19/England/20109094206/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417292 hCoV-19/England/20109094506/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417293 hCoV-19/England/20109097506/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417295 hCoV-19/England/20109098806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417297 hCoV-19/England/20109099006/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-06 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417298 hCoV-19/England/20109099106/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417299 hCoV-19/England/20109099206/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-08 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_418400 hCoV-19/Finland/13M83/2020 Europe / Finland 2020-03-13 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418401 hCoV-19/Finland/14M12/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418402 hCoV-19/Finland/14M13/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418403 hCoV-19/Finland/14M14/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418404 hCoV-19/Finland/14M16/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418405 hCoV-19/Finland/14M20/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418406 hCoV-19/Finland/14M26/2020 Europe / Finland 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418408 hCoV-19/Finland/14M32/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418409 hCoV-19/Finland/14M74/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418410 hCoV-19/Finland/14M77/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418411 hCoV-19/Finland/14M82/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-14 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_418412 hCoV-19/France/ARA094100/2020 Europe / France / ARA / Privas 2020-03-15 Centre Hospitalier des Vals d'Ardeche CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418413 hCoV-19/France/ARA09428/2020 Europe / France / ARA / Macon 2020-03-15 Centre Hospitalier de Macon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418414 hCoV-19/France/ARA09434/2020 Europe / France / ARA / Valence 2020-03-15 Centre Hospitalier de Valence CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418416 hCoV-19/France/ARA09588/2020 Europe / France / ARA / Venissieux 2020-03-16 GH Les Portes du Sud CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418417 hCoV-19/France/ARA09686/2020 Europe / France / ARA / Valence 2020-03-16 Centre Hospitalier de Valence CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418418 hCoV-19/France/ARA10163/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-16 Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418419 hCoV-19/France/ARA10165/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-16 Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418420 hCoV-19/France/ARA10170/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-17 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418422 hCoV-19/France/ARA10184/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-17 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418423 hCoV-19/France/ARA10188/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-17 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418424 hCoV-19/France/ARA10189/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-17 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418425 hCoV-19/France/ARA10192/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-17 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418426 hCoV-19/France/ARA10251/2020 Europe / France / ARA / Bourg-en-Bresse 2020-03-17 Centre Hospitalier de Bourg en Bresse CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418427 hCoV-19/France/ARA10257/2020 Europe / France / ARA / Saint-Priest 2020-03-17 Hopital Priv� de l'Est Lyonnais CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418428 hCoV-19/France/ARA10282/2020 Europe / France / ARA / Vienne 2020-03-17 Centre Hospitalier Lucien Hussel CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418429 hCoV-19/France/ARA10876/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-18 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418430 hCoV-19/France/ARA10910/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-18 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418431 hCoV-19/France/ARA10968/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-18 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418432 hCoV-19/France/ARA11036/2020 Europe / France / ARA / Lyon 2020-03-18 Institut des Agents Infectieux (IAI), Hospices Civils de Lyon CNR Virus des Infections Respiratoires - France SUD Antonin Bal, Gregory Destras, Gwendolyne Burfin, Solenne Brun, Carine Moustaud, Raphaelle Lamy, Alexandre Gaymard, Maude Bouscambert-Duchamp, Florence Morfin-Sherpa, Martine Valette, Bruno Lina, Laurence Josset
EPI_ISL_418441 hCoV-19/Hangzhou/HZ48/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-21 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418442 hCoV-19/Hangzhou/HZ49/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-21 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418502 hCoV-19/Hangzhou/HZ60/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-22 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418503 hCoV-19/Hangzhou/HZ62/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-22 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418504 hCoV-19/Hangzhou/HZ79/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-21 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418506 hCoV-19/Hangzhou/HZ90/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-21 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hanghzou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418507 hCoV-19/Hangzhou/HZ91/2020 Asia/China/Zhejiang/Hangzhou 2020-01-21 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418508 hCoV-19/Hangzhou/HZ162/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-23 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418509 hCoV-19/Hangzhou/HZ178/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-23 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418510 hCoV-19/Hangzhou/HZ185/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-23 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Insepction Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418511 hCoV-19/Hangzhou/HZ477/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-24 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418512 hCoV-19/Hangzhou/HZ481/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-25 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418513 hCoV-19/Hangzhou/HZ551/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-25 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418514 hCoV-19/Hangzhou/HZ576/2020 Asia / China / Zhejiang / Hangzhou 2020-01-25 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418515 hCoV-19/Hangzhou/HZ638/2020 Asia / China / Hangzhou 2020-01-25 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Inspection Center of Hangzhou Center for Disease Control and Prevention Yu hua, Wang haoqiu, Li jun, Yu xinfeng, Pan jingcao
EPI_ISL_418516 hCoV-19/Ireland/21023/2020 Europe / Ireland / Tipperary 2020-03-06 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_418580 hCoV-19/Ireland/Dublin-22361/2020 Europe / Ireland / Cork 2020-03-08 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_418581 hCoV-19/Ireland/Dublin-22428/2020 Europe / Ireland / Dublin 2020-03-08 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_418582 hCoV-19/Ireland/22901/2020 Europe / Ireland / Louth 2020-03-10 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_418583 hCoV-19/Ireland/24042/2020 Europe / Ireland / Dublin 2020-03-10 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_418584 hCoV-19/Ireland/24052/2020 Europe / Ireland / Wicklow 2020-03-10 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_419700 hCoV-19/USA/NY-NYUMC39/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419701 hCoV-19/USA/NY-NYUMC40/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419702 hCoV-19/USA/NY-NYUMC41/2020 North America / USA / New York / Brooklyn 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419703 hCoV-19/USA/NY-NYUMC42/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419704 hCoV-19/USA/NY-NYUMC43/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419705 hCoV-19/USA/NY-NYUMC44/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_419706 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0012/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-10 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419707 hCoV-19/Spain/Cataluna201397/2020 Europe / Spain / Catalonia 2020 HOSPITAL CLINIC Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero S. Pozo F. Casas I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Marcos, M.A
EPI_ISL_419708 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0014/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-12 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419709 hCoV-19/Spain/PaisVasco201602/2020 Europe / Spain / BasqueCountry 2020-03-04 HOSPITAL TXAGORRITXU Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero S. Pozo F. Casas I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. G�mez, C.
EPI_ISL_419710 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0016/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-12 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419711 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0017/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-11 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419712 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0020/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-10 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419713 hCoV-19/USA/VA-DCLS-0021/2020 North America / USA / Virginia 2020-03-11 Virginia DCLS Virginia DCLS Virginia DCLS
EPI_ISL_419714 hCoV-19/Australia/VIC108/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419715 hCoV-19/Australia/VIC111/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419716 hCoV-19/Australia/VIC110/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419717 hCoV-19/Australia/VIC115/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419718 hCoV-19/Australia/VIC109/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419719 hCoV-19/Australia/VIC118/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-20 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419720 hCoV-19/Australia/VIC107/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419721 hCoV-19/Australia/VIC116/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419722 hCoV-19/Australia/VIC120/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419723 hCoV-19/Australia/VIC121/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419725 hCoV-19/Australia/VIC114/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419726 hCoV-19/Australia/VIC119/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419727 hCoV-19/Australia/VIC117/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419728 hCoV-19/Australia/VIC126/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-20 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419729 hCoV-19/Australia/VIC127/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-20 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419730 hCoV-19/Australia/VIC128/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-20 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419731 hCoV-19/Australia/VIC123/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-20 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419732 hCoV-19/Australia/VIC129/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-21 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419733 hCoV-19/Australia/VIC13/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-01-31 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419735 hCoV-19/Australia/VIC15/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-02-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419736 hCoV-19/Australia/VIC17/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-07 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419737 hCoV-19/Australia/VIC18/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-07 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419739 hCoV-19/Australia/VIC24/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-09 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419740 hCoV-19/Australia/VIC21/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-09 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419741 hCoV-19/Australia/VIC20/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-08 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419742 hCoV-19/Australia/VIC22/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-09 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419743 hCoV-19/Australia/VIC23/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-09 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419744 hCoV-19/Australia/VIC25/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419745 hCoV-19/Australia/VIC26/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419746 hCoV-19/Australia/VIC27/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419747 hCoV-19/Australia/VIC28/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419748 hCoV-19/Australia/VIC29/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419749 hCoV-19/Australia/VIC30/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419750 hCoV-19/Australia/VIC31/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419751 hCoV-19/Australia/VIC32/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419752 hCoV-19/Australia/VIC33/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419753 hCoV-19/Australia/VIC34/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419754 hCoV-19/Australia/VIC37/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419755 hCoV-19/Australia/VIC35/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419756 hCoV-19/Australia/VIC38/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419757 hCoV-19/Australia/VIC39/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419758 hCoV-19/Australia/VIC40/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419759 hCoV-19/Australia/VIC47/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419760 hCoV-19/Australia/VIC41/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419761 hCoV-19/Australia/VIC42/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419762 hCoV-19/Australia/VIC48/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419763 hCoV-19/Australia/VIC43/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419764 hCoV-19/Australia/VIC49/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419765 hCoV-19/Australia/VIC36/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-10 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419766 hCoV-19/Australia/VIC50/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419767 hCoV-19/Australia/VIC44/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419768 hCoV-19/Australia/VIC52/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419769 hCoV-19/Australia/VIC53/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419770 hCoV-19/Australia/VIC54/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419771 hCoV-19/Australia/VIC59/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419772 hCoV-19/Australia/VIC60/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419773 hCoV-19/Australia/VIC61/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419774 hCoV-19/Australia/VIC62/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419775 hCoV-19/Australia/VIC63/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419776 hCoV-19/Australia/VIC55/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419777 hCoV-19/Australia/VIC56/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419778 hCoV-19/Australia/VIC64/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419779 hCoV-19/Australia/VIC57/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419780 hCoV-19/Australia/VIC66/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419781 hCoV-19/Australia/VIC67/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419782 hCoV-19/Australia/VIC68/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419783 hCoV-19/Australia/VIC69/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419784 hCoV-19/Australia/VIC58/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419785 hCoV-19/Australia/VIC73/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419786 hCoV-19/Australia/VIC70/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-13 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419787 hCoV-19/Australia/VIC75/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419788 hCoV-19/Australia/VIC76/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419789 hCoV-19/Australia/VIC77/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419790 hCoV-19/Australia/VIC78/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419791 hCoV-19/Australia/VIC79/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419792 hCoV-19/Australia/VIC80/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419793 hCoV-19/Australia/VIC81/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419794 hCoV-19/Australia/VIC82/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419795 hCoV-19/Australia/VIC85/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419796 hCoV-19/Australia/VIC86/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419797 hCoV-19/Australia/VIC87/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419798 hCoV-19/Australia/VIC88/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419828 hCoV-19/Australia/VIC135/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419829 hCoV-19/Australia/VIC136/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419830 hCoV-19/Australia/VIC137/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419831 hCoV-19/Australia/NT01/2020 Oceania / Australia / Northern Territory 2020-02-21 Royal Darwin Hospital Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Caly L., Druce J.
EPI_ISL_419832 hCoV-19/Australia/NT02/2020 Oceania / Australia / Northern Territory 2020-02-21 Royal Darwin Hospital Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Caly L., Druce J.
EPI_ISL_419834 hCoV-19/Australia/VIC138/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-02-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419835 hCoV-19/Australia/NT05/2020 Oceania / Australia / Northern Territory 2020-02-24 Royal Darwin Hospital Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Caly L., Druce J.
EPI_ISL_419836 hCoV-19/Australia/VIC139/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419837 hCoV-19/Australia/VIC140/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419838 hCoV-19/Australia/VIC141/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419839 hCoV-19/Australia/VIC142/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419840 hCoV-19/Australia/VIC143/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419841 hCoV-19/Australia/VIC144/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419842 hCoV-19/Australia/VIC145/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419843 hCoV-19/Australia/VIC146/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419844 hCoV-19/Australia/VIC147/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419845 hCoV-19/Australia/VIC148/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419846 hCoV-19/Australia/VIC149/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419847 hCoV-19/Australia/VIC150/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419848 hCoV-19/Australia/VIC151/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419849 hCoV-19/Australia/VIC152/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_420703 hCoV-19/England/20139052004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420706 hCoV-19/England/20139053004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420714 hCoV-19/England/20139055204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420715 hCoV-19/England/20139055304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-29 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420716 hCoV-19/England/20139056904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420717 hCoV-19/England/20139057004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420718 hCoV-19/England/20139057204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420719 hCoV-19/England/20139057404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420720 hCoV-19/England/20139057504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420721 hCoV-19/England/20139057604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420722 hCoV-19/England/20139057704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420723 hCoV-19/England/20139058104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420724 hCoV-19/England/20139058304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420727 hCoV-19/England/20139059004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420728 hCoV-19/England/20139059504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420729 hCoV-19/England/20139059804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420730 hCoV-19/England/20139059904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420731 hCoV-19/England/20139060004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420732 hCoV-19/England/20139060404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420733 hCoV-19/England/20139060504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420734 hCoV-19/England/20139060804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420735 hCoV-19/England/20139061104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420737 hCoV-19/England/20139061804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420741 hCoV-19/England/20139062504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420742 hCoV-19/England/20139062704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420743 hCoV-19/England/20139062804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420744 hCoV-19/England/20139063204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420745 hCoV-19/England/20139063504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420746 hCoV-19/England/20139063604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420747 hCoV-19/England/20139063704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420748 hCoV-19/England/20139063804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420749 hCoV-19/England/20140037504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420750 hCoV-19/England/20140038604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420751 hCoV-19/England/20140038704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-30 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420752 hCoV-19/England/20140039004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420753 hCoV-19/England/20140039104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420755 hCoV-19/England/20140039304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420756 hCoV-19/England/20140039404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420758 hCoV-19/England/20140039604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420761 hCoV-19/England/20140048704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420765 hCoV-19/England/20142022504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420766 hCoV-19/England/20142060404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420767 hCoV-19/England/20142060804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-30 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420772 hCoV-19/England/20142061804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-30 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420773 hCoV-19/England/20142062204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-30 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420774 hCoV-19/England/20142062604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-28 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420775 hCoV-19/England/20142062904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-30 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420777 hCoV-19/England/20142063404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420784 hCoV-19/USA/AZ_4811/2020 North America / USA / Arizona 2020-03-02 AZ Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420785 hCoV-19/USA/FL_6318/2020 North America / USA / Florida 2020-03-02 FL Bureau of Health Laboratories Tampa Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420786 hCoV-19/USA/GA_1320/2020 North America / USA / Georgia 2020-03-03 GA Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420787 hCoV-19/USA/GA_1299/2020 North America / USA / Georgia 2020-03-03 GA Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420788 hCoV-19/USA/GA_1445/2020 North America / USA / Georgia 2020-03-04 GA Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420789 hCoV-19/USA/IL_1375/2020 North America / USA / Illinois 2020-03-01 Illinois Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420790 hCoV-19/USA/IL_1293/2020 North America / USA / Illinois 2020-03-01 Illinois Department of Public Health Chicago Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420791 hCoV-19/USA/NH_0004/2020 North America / USA / New Hampshire 2020-02-29 NH Department of Health and Human Services Public Health Labs Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420792 hCoV-19/USA/NH_0008/2020 North America / USA / New Hampshire 2020-03-02 NH Department of Health and Human Services Public Health Labs Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420793 hCoV-19/USA/NY_2929/2020 North America / USA / New York 2020-03-02 NYC Department of Health and Mental Hygiene Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420794 hCoV-19/USA/OR_5430/2020 North America / USA / Oregon 2020-03-01 Oregon State Public Health- Virology section Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420795 hCoV-19/USA/RI_0556/2020 North America / USA / Rhode Island 2020-03-01 RI State Health Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420796 hCoV-19/USA/TX_2039/2020 North America / USA / Texas 2020-02-29 Texas DSHS Lab Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420797 hCoV-19/USA/TX_2817/2020 North America / USA / Texas 2020-03-01 Texas DSHS Lab Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420798 hCoV-19/USA/TX_2967/2020 North America / USA / Texas 2020-03-01 Texas DSHS Lab Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420799 hCoV-19/Korea/BA-ACH_2604/2020 Asia / Korea 2020-02-27 Brian D. Allgood Army Community Hospital Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420819 hCoV-19/USA/UT-0346/2020 North America / USA / Utah 2020-03-26 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420820 hCoV-19/USA/UT-0347/2020 North America / USA / Utah 2020-03-25 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420821 hCoV-19/USA/UT-0348/2020 North America / USA / Utah 2020-03-26 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420822 hCoV-19/USA/UT-0349/2020 North America / USA / Utah 2020-03-25 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420823 hCoV-19/USA/UT-0350/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420824 hCoV-19/USA/UT-0352/2020 North America / USA / Utah 2020-03-26 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420825 hCoV-19/USA/UT-0361/2020 North America / USA / Utah 2020-03-25 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420898 hCoV-19/Germany/BAV-V2010486/2020 Europe / Germany / Bavaria / Munich 2020-03-11 Max von Pettenkofer Institute, Virology, National Reference Center for Retroviruses, LMU Munich Laboratory for Functional Genome Analysis, Dept. Genomics, Gene Center of the LMU Munich Max Muenchhoff, Stefan Krebs, Alexander Graf, Ashok Varadharajan, Oliver Keppler, Helmut Blum
EPI_ISL_420899 hCoV-19/Germany/BAV-V2010492/2020 Europe / Germany / Munich 2020-03-11 Max von Pettenkofer Institute, Virology, National Reference Center for Retroviruses, LMU Munich Laboratory for Functional Genome Analysis, Dept. Genomics, Gene Center of the LMU Munich Max Muenchhoff, Stefan Krebs, Alexander Graf, Ashok Varadharajan, Oliver Keppler, Helmut Blum
EPI_ISL_423091 hCoV-19/England/20134016802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423092 hCoV-19/England/20134016902/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423094 hCoV-19/England/20134017404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423095 hCoV-19/England/20134017504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423096 hCoV-19/England/20134017904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423097 hCoV-19/England/20134018004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423098 hCoV-19/England/20134018402/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423099 hCoV-19/England/20134018602/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424200 hCoV-19/USA/WA-UW-1723/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424202 hCoV-19/USA/WA-UW-1651/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424203 hCoV-19/USA/WA-UW-1652/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424204 hCoV-19/USA/WA-UW-1698/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424205 hCoV-19/USA/WA-UW-1697/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424207 hCoV-19/USA/WA-UW-1716/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424208 hCoV-19/USA/WA-UW-1712/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424209 hCoV-19/USA/WA-UW-1765/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424210 hCoV-19/USA/WA-UW-1718/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424211 hCoV-19/USA/WA-UW-1689/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424212 hCoV-19/USA/WA-UW-1715/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424213 hCoV-19/USA/WA-UW-1670/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424214 hCoV-19/USA/WA-UW-1677/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424215 hCoV-19/USA/WA-UW-1680/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424216 hCoV-19/USA/WA-UW-1690/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424218 hCoV-19/USA/WA-UW-1682/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424219 hCoV-19/USA/WA-UW-1695/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424220 hCoV-19/USA/WA-UW-1729/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424221 hCoV-19/USA/WA-UW-1748/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424222 hCoV-19/USA/WA-UW-1700/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424223 hCoV-19/USA/WA-UW-1744/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424224 hCoV-19/USA/WA-UW-1745/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424225 hCoV-19/USA/WA-UW-1707/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424226 hCoV-19/USA/WA-UW-1705/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424227 hCoV-19/USA/WA-UW-1706/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424228 hCoV-19/USA/WA-UW-1702/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424229 hCoV-19/USA/WA-UW-1724/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424230 hCoV-19/USA/WA-UW-1709/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424231 hCoV-19/USA/WA-UW-1731/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424232 hCoV-19/USA/WA-UW-1708/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424233 hCoV-19/USA/WA-UW-1772/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424234 hCoV-19/USA/WA-UW-1722/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424235 hCoV-19/USA/WA-UW-1733/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424236 hCoV-19/USA/WA-UW-1732/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424237 hCoV-19/USA/WA-UW-1739/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424238 hCoV-19/USA/WA-UW-1741/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424239 hCoV-19/USA/WA-UW-1750/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424240 hCoV-19/USA/WA-UW-1730/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424241 hCoV-19/USA/WA-UW-1735/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424242 hCoV-19/USA/WA-UW-1753/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424243 hCoV-19/USA/WA-UW-1756/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424244 hCoV-19/USA/WA-UW-1770/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424245 hCoV-19/USA/WA-UW-1762/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424246 hCoV-19/USA/WA-UW-1758/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424247 hCoV-19/USA/WA-UW-1760/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424248 hCoV-19/USA/UN-UW-1773/2020 North America / USA 2020-03 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424249 hCoV-19/USA/UN-UW-1791/2020 North America / USA 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424250 hCoV-19/USA/WA-UW-1785/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424251 hCoV-19/USA/WA-UW-1801/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424252 hCoV-19/USA/WA-UW-1840/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424253 hCoV-19/USA/WA-UW-1792/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424254 hCoV-19/USA/WA-UW-1796/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424255 hCoV-19/USA/UN-UW-1832/2020 North America / USA 2020-03-16 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424256 hCoV-19/USA/WA-UW-1774/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424257 hCoV-19/USA/WA-UW-1775/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424258 hCoV-19/USA/WA-UW-1778/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424259 hCoV-19/USA/WA-UW-1797/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424260 hCoV-19/USA/WA-UW-1779/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424261 hCoV-19/USA/WA-UW-1784/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424262 hCoV-19/USA/WA-UW-1782/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424263 hCoV-19/USA/WA-UW-1799/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424264 hCoV-19/USA/WA-UW-1805/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424266 hCoV-19/USA/UN-UW-1818/2020 North America / USA 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424267 hCoV-19/USA/UN-UW-1817/2020 North America / USA 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424268 hCoV-19/USA/UN-UW-1816/2020 North America / USA 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424269 hCoV-19/USA/WA-UW-1828/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424270 hCoV-19/USA/WA-UW-1831/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424271 hCoV-19/USA/WA-UW-1827/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424273 hCoV-19/USA/WA-UW-1826/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424274 hCoV-19/USA/WA-UW-1824/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424275 hCoV-19/USA/WA-UW-1821/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424276 hCoV-19/USA/WA-UW-1822/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424278 hCoV-19/USA/WA-UW-1866/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424279 hCoV-19/USA/WA-UW-1850/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424280 hCoV-19/USA/WA-UW-1868/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424281 hCoV-19/USA/WA-UW-1864/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424282 hCoV-19/USA/WA-UW-1835/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424284 hCoV-19/USA/WA-UW-1863/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424285 hCoV-19/USA/OR-UW-1851/2020 North America / USA / Oregon 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424286 hCoV-19/USA/OR-UW-1849/2020 North America / USA / Oregon 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424287 hCoV-19/USA/WA-UW-1843/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424288 hCoV-19/USA/WA-UW-1846/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424289 hCoV-19/USA/WA-UW-1860/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424290 hCoV-19/USA/WA-UW-1853/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424291 hCoV-19/USA/WA-UW-1854/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424292 hCoV-19/USA/WA-UW-1855/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424293 hCoV-19/USA/WA-UW-1870/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424294 hCoV-19/USA/WA-UW-1872/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424295 hCoV-19/USA/WA-UW-1905/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424296 hCoV-19/USA/WA-UW-1919/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424297 hCoV-19/USA/WA-UW-1913/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424298 hCoV-19/USA/WA-UW-1920/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424299 hCoV-19/USA/WA-UW-1904/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_425501 hCoV-19/England/NOTT-10E12C/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-15 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425502 hCoV-19/England/NOTT-10E14A/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-17 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425504 hCoV-19/England/NOTT-10E186/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-18 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425505 hCoV-19/England/NOTT-10E195/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-18 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425510 hCoV-19/England/NOTT-10E1E0/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425513 hCoV-19/England/NOTT-10E21A/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425514 hCoV-19/England/NOTT-10E229/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425515 hCoV-19/England/NOTT-10E238/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425517 hCoV-19/England/NOTT-10E256/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425518 hCoV-19/England/NOTT-10E265/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425519 hCoV-19/England/NOTT-10E283/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425522 hCoV-19/England/NOTT-10E2B0/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425523 hCoV-19/England/NOTT-10E2CF/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425525 hCoV-19/England/NOTT-10E2ED/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425526 hCoV-19/England/NOTT-10E2FC/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425527 hCoV-19/England/NOTT-10E308/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425530 hCoV-19/England/NOTT-10E335/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425532 hCoV-19/England/NOTT-10E362/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425533 hCoV-19/England/NOTT-10E371/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425535 hCoV-19/England/NOTT-10E39F/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425536 hCoV-19/England/NOTT-10E3AE/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425537 hCoV-19/England/NOTT-10E3BD/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425548 hCoV-19/England/NOTT-10E46F/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-22 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425549 hCoV-19/England/NOTT-10E47E/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-22 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425551 hCoV-19/England/NOTT-10E49C/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-22 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425554 hCoV-19/England/NOTT-10E4C9/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-22 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425556 hCoV-19/England/NOTT-10E4F6/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425557 hCoV-19/England/NOTT-10E502/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425561 hCoV-19/England/NOTT-10E55D/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425562 hCoV-19/England/NOTT-10E57B/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425563 hCoV-19/England/NOTT-10E58A/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425565 hCoV-19/England/NOTT-10E5A8/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425570 hCoV-19/England/NOTT-10E5F3/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425571 hCoV-19/England/NOTT-10E61E/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425572 hCoV-19/England/NOTT-10E63C/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425573 hCoV-19/England/NOTT-10E64B/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425575 hCoV-19/England/NOTT-10E669/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425576 hCoV-19/England/NOTT-10E678/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425581 hCoV-19/England/NOTT-10E6C3/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425584 hCoV-19/England/NOTT-10E71B/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425586 hCoV-19/England/NOTT-10E739/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425587 hCoV-19/England/NOTT-10E748/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425588 hCoV-19/England/NOTT-10E757/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425593 hCoV-19/England/NOTT-10E7A2/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425594 hCoV-19/England/NOTT-10E7DF/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425595 hCoV-19/England/NOTT-10E7EE/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Queens Medical Centre, Clinical Microbiology Department / DeepSeq Nottingham COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Gemma Clark, Wendy Smith, Manjinder Khakh, Hannah Howson-Wells, Jonathan Ball, Patrick McClure, Joseph Chappell, Theocharis Tsoleridis, Nadine Holmes, Matthew Carlisle, Christopher Moore, Fei Sang, Johnny Debebe, Victoria Wright, Matthew Loose
EPI_ISL_425700 hCoV-19/Scotland/CVR161/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 2020-03-17 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC / MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Ana da Silva Filipe, Kathy Smollett, Stephen Carmichael, Natasha Johnson, Daniel Mair, Lily Tong, Jenna Nichols; Sarah McDonald; Richard Orton, Joseph Hughes, Sreenu Vattipally, David L Robertson; Kathy Li, Natasha Jesudason, Rajiv Shah, James Shepherd, Antonia Ho, Emma Thomson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_425701 hCoV-19/Scotland/CVR162/2020 Europe / United Kingdom / Scotland 2020-03-17 West of Scotland Specialist Virology Centre, NHSGGC / MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium Ana da Silva Filipe, Kathy Smollett, Stephen Carmichael, Natasha Johnson, Daniel Mair, Lily Tong, Jenna Nichols; Sarah McDonald; Richard Orton, Joseph Hughes, Sreenu Vattipally, David L Robertson; Kathy Li, Natasha Jesudason, Rajiv Shah, James Shepherd, Antonia Ho, Emma Thomson; Alasdair MacLean, Rory Gunson.
EPI_ISL_426800 hCoV-19/Australia/VIC534/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426801 hCoV-19/Australia/VIC535/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426802 hCoV-19/Australia/VIC536/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426803 hCoV-19/Australia/VIC537/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426804 hCoV-19/Australia/VIC538/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426805 hCoV-19/Australia/VIC540/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426806 hCoV-19/Australia/VIC541/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426807 hCoV-19/Australia/VIC544/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426809 hCoV-19/Australia/VIC546/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426810 hCoV-19/Australia/VIC547/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426811 hCoV-19/Australia/VIC548/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426812 hCoV-19/Australia/VIC549/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426813 hCoV-19/Australia/VIC551/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426816 hCoV-19/Australia/VIC555/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426817 hCoV-19/Australia/VIC556/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426819 hCoV-19/Australia/VIC558/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426821 hCoV-19/Australia/VIC560/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426822 hCoV-19/Australia/VIC561/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426824 hCoV-19/Australia/VIC563/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426825 hCoV-19/Australia/VIC565/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426826 hCoV-19/Australia/VIC566/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426827 hCoV-19/Australia/VIC567/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426828 hCoV-19/Australia/VIC568/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426831 hCoV-19/Australia/VIC571/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426832 hCoV-19/Australia/VIC572/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426833 hCoV-19/Australia/VIC574/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426835 hCoV-19/Australia/VIC576/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426836 hCoV-19/Australia/VIC578/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426839 hCoV-19/Australia/VIC582/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426840 hCoV-19/Australia/VIC583/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426841 hCoV-19/Australia/VIC584/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426842 hCoV-19/Australia/VIC585/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426844 hCoV-19/Australia/VIC587/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426846 hCoV-19/Australia/VIC589/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426847 hCoV-19/Australia/VIC590/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426848 hCoV-19/Australia/VIC591/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426850 hCoV-19/Australia/VIC593/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426851 hCoV-19/Australia/VIC594/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426852 hCoV-19/Australia/VIC595/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426853 hCoV-19/Australia/VIC596/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426854 hCoV-19/Australia/VIC597/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426855 hCoV-19/Australia/VIC598/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426856 hCoV-19/Australia/VIC599/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426858 hCoV-19/Australia/VIC603/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426860 hCoV-19/Australia/VIC605/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-27 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426861 hCoV-19/Australia/VIC606/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-27 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426862 hCoV-19/Australia/VIC607/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-27 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426864 hCoV-19/Australia/VIC610/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426865 hCoV-19/Australia/VIC611/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-27 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426866 hCoV-19/Australia/VIC612/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426870 hCoV-19/Australia/VIC615/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426872 hCoV-19/Australia/VIC617/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426873 hCoV-19/Australia/VIC629/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-25 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426874 hCoV-19/Australia/VIC630/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-26 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426875 hCoV-19/Australia/VIC633/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-27 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426876 hCoV-19/Australia/VIC635/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426877 hCoV-19/Australia/VIC636/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426878 hCoV-19/Australia/VIC701/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-21 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426879 hCoV-19/Australia/VIC908/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426880 hCoV-19/Australia/VIC909/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426881 hCoV-19/Australia/VIC912/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426882 hCoV-19/Australia/VIC913/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426883 hCoV-19/Czech Republic/IAB_1/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426884 hCoV-19/Czech Republic/IAB_4/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426885 hCoV-19/Czech Republic/IAB_8/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426886 hCoV-19/Czech Republic/IAB_9/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-28 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426887 hCoV-19/Czech Republic/IAB_10/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-31 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426888 hCoV-19/Czech Republic/IAB_12/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-31 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426889 hCoV-19/Czech Republic/IAB_14/2020 Europe / Czech Republic 2020-04-02 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426890 hCoV-19/Czech Republic/IAB_15/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-26 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426891 hCoV-19/Czech Republic/IAB_16/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-26 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426892 hCoV-19/Czech Republic/IAB_17/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426893 hCoV-19/Czech Republic/IAB_18/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426894 hCoV-19/Czech Republic/IAB_20/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426895 hCoV-19/Czech Republic/IAB_21/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-27 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426896 hCoV-19/Czech Republic/IAB_22/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-28 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426897 hCoV-19/Czech Republic/IAB_23/2020 Europe / Czech Republic 2020-03-29 Motol University Hospital Institute of Applied Biotechnologies a.s. Petr Bro�, Jan Geryk, Petr Klempt, Martin Ka�n�, Adam Novotn�, Kate?ina Kvapilov�, Pavel D?ev�nek, Petr Kvapil, Milan Macek
EPI_ISL_426898 hCoV-19/Australia/NT10/2020 Oceania / Australia / Northern territory 2020-03-26 Royal Darwin Hospital Pathology Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426899 hCoV-19/Australia/NT11/2020 Oceania / Australia / Northern territory 2020-03-27 Royal Darwin Hospital Pathology Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426900 hCoV-19/Australia/NT12/2020 Oceania / Australia / Northern territory 2020-03-25 Royal Darwin Hospital Pathology Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426901 hCoV-19/Australia/NT13/2020 Oceania / Australia / Northern territory 2020-03-25 Royal Darwin Hospital Pathology Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426904 hCoV-19/Australia/NT17/2020 Oceania / Australia / Northern territory 2020-03-24 Royal Darwin Hospital Pathology Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Doherty Institute Meumann, E., Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_426906 hCoV-19/Australia/VIC473/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_426907 hCoV-19/Australia/VIC475/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_426910 hCoV-19/Australia/VIC478/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_429070 hCoV-19/USA/CA-CZB0700/2020 North America / USA / California / San Francisco 2020-03-23 UCSF Clinical Microbiology Laboratory Chan-Zuckerberg Biohub CZB Cliahub Consortium
EPI_ISL_429071 hCoV-19/USA/CA-CZB099/2020 North America / USA / California / San Francisco 2020-03-28 UCSF Clinical Microbiology Laboratory Chan-Zuckerberg Biohub CZB Cliahub Consortium
EPI_ISL_429072 hCoV-19/USA/CA-CZB0719/2020 North America / USA / California / San Francisco 2020-03-31 UCSF Clinical Microbiology Laboratory Chan-Zuckerberg Biohub CZB Cliahub Consortium
EPI_ISL_429073 hCoV-19/USA/CA-CZB017/2020 North America / USA / California / San Francisco 2020-03-25 UCSF Clinical Microbiology Laboratory Chan-Zuckerberg Biohub CZB Cliahub Consortium
EPI_ISL_429074 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0003/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-07 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429075 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0008/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-07 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429076 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0009/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-07 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429077 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0010/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-07 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429078 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0013/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-07 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429079 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0017/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429080 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0019/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429081 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0020/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429082 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0023/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429083 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0024/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429084 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0025/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-05 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429085 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0033/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-01 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429086 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0034/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-01 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429088 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0035/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-01 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429089 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0037/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429090 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0039/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429091 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0041/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429092 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0045/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429093 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0046/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429094 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0049/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429095 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0050/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-08 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429096 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0051/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-29 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429097 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0052/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-29 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429098 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0054/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-29 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Yanqun�Wang,�Daxi�Wang,�Lu�Zhang,�Wanying�Sun,�Zhaoyong�Zhang et al.
EPI_ISL_429100 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0057/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-27 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429101 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0058/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-27 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429102 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0059/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-27 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429103 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0060/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-09 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429104 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0036/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-02-01 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429105 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0055/2020 Asia / China / Guangzhou 2020-01-29 The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University BGI-shenzhen & The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
EPI_ISL_429115 hCoV-19/Sweden/20-08142/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429116 hCoV-19/Sweden/20-08143/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-15 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429117 hCoV-19/Sweden/20-08145/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429118 hCoV-19/Sweden/20-08146/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429119 hCoV-19/Sweden/20-08148/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429120 hCoV-19/Sweden/20-08149/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429121 hCoV-19/Sweden/20-08151/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429122 hCoV-19/Sweden/20-08155/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-11 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429123 hCoV-19/Sweden/20-08169/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-12 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429124 hCoV-19/Sweden/20-08170/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-12 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429125 hCoV-19/Sweden/20-08173/2020 Europe / Sweden / Halland 2020-03-12 Klinisk mikrobiologi och vardhygien Halmstad The Public Health Agency of Sweden Arne Kotz, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429126 hCoV-19/Sweden/20-08320/2020 Europe / Sweden / Sormland 2020-03-21 Unilabs Skovde The Public Health Agency of Sweden Tobias Kollberg, Helena Enroth, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429127 hCoV-19/Sweden/20-08332/2020 Europe / Sweden / Sormland 2020-03-20 Unilabs Skovde The Public Health Agency of Sweden Tobias Kollberg, Helena Enroth, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429129 hCoV-19/Sweden/20-08681/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-27 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429130 hCoV-19/Sweden/20-08683/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-23 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429131 hCoV-19/Sweden/20-08684/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-27 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429132 hCoV-19/Sweden/20-08685/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-27 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429133 hCoV-19/Sweden/20-08690/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-26 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429134 hCoV-19/Sweden/20-08693/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-03-24 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429135 hCoV-19/Sweden/20-08719/2020 Europe / Sweden / Norrbotten 2020-04-02 Laboratoriemedicin The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429136 hCoV-19/Sweden/20-50048/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-04 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429137 hCoV-19/Sweden/20-50076/2020 Europe / Sweden / Orebro lan 2020-03-04 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429138 hCoV-19/Sweden/20-50087/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-05 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429139 hCoV-19/Sweden/20-50123/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429140 hCoV-19/Sweden/20-50125/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429141 hCoV-19/Sweden/20-50130/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429142 hCoV-19/Sweden/20-50131/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429143 hCoV-19/Sweden/20-50132/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429144 hCoV-19/Sweden/20-50133/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-06 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429145 hCoV-19/Sweden/20-50170/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429146 hCoV-19/Sweden/20-50171/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429147 hCoV-19/Sweden/20-50172/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429148 hCoV-19/Sweden/20-50173/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429150 hCoV-19/Sweden/20-50175/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429151 hCoV-19/Sweden/20-50176/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429152 hCoV-19/Sweden/20-50179/2020 Europe / Sweden / Orebro lan 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429153 hCoV-19/Sweden/20-50180/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429154 hCoV-19/Sweden/20-50181/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-08 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429155 hCoV-19/Sweden/20-50230/2020 Europe / Sweden / Orebro lan 2020-03-09 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429156 hCoV-19/Sweden/20-50232/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-09 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429157 hCoV-19/Sweden/20-50234/2020 Europe / Sweden / Orebro lan 2020-03-10 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429158 hCoV-19/Sweden/20-50235/2020 Europe / Sweden / Varmland 2020-03-10 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429160 hCoV-19/Sweden/20-50312/2020 Europe / Sweden / Ostergotland 2020-03-12 Klinisk mikrobiologi Orebro The Public Health Agency of Sweden Martin Sundqvist, Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429161 hCoV-19/Sweden/20-50315/2020 Europe / Sweden / Stockholm 2020-03-12 The Public Health Agency of Sweden The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429162 hCoV-19/Sweden/20-50357/2020 Europe / Sweden / Stockholm 2020-03-15 The Public Health Agency of Sweden The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429163 hCoV-19/Sweden/20-50361/2020 Europe / Sweden / Gavleborgs lan 2020-03-16 The Public Health Agency of Sweden The Public Health Agency of Sweden Olov Svartstrom, Maria Lind Karlberg, Anna-Malin Linde, Oskar Karlsson Lindsjo, Anna Risberg, Shaman Muradrasoli, Karin Tegmark-Wisell
EPI_ISL_429164 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0025/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-13 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429165 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0026/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-13 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429166 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0028/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-13 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429167 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0029/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-13 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429168 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0030/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-17 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429169 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0033/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-17 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429170 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0034/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-17 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429171 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0035/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-18 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429172 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0036/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-21 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429173 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0037/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-21 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429174 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0038/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-25 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429175 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0039/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429178 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0042/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429179 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0043/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429181 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0045/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429182 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0046/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429183 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0047/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429184 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0048/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-28 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Poramate Jiaranai, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Kingkan Rakmanee, Insee Sensorn, Janjira Thaipadungpanit, Arporn Wangwiwatsin,Treewat Watthanachockchai
EPI_ISL_429230 hCoV-19/Italy/TE6570/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-24 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429231 hCoV-19/Italy/TE6571/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-24 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429232 hCoV-19/Italy/TE6572/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-24 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429233 hCoV-19/Italy/TE6575/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-24 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429235 hCoV-19/Italy/TE6580/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-24 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429236 hCoV-19/Italy/TE7859/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-28 Ospedale Civile S. Liberatore di Atri Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camma C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_429239 hCoV-19/Yunnan/0306-466/2020 Asia / China / Yunnan 2020-03-06 Department of Clinical Laboratory, the First People's Hospital of Yunnan Province Department of Clinical Laboratory, the First People's Hospital of Yunnan Province Yi Sun,Ziqin Dian,Ya Xu,Guiqian Zhang,Xin Fan,Yu Zhang
EPI_ISL_429254 hCoV-19/DRC/998/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-04-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_429255 hCoV-19/DRC/1131/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-04-05 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_429256 hCoV-19/Spain/Vircell001/2020 Europe / Spain / Madrid 2020-03-12 Health Sciences Technology Park, Avicena, 8, 18016 Granada. Spain Sequencing and Bioinformatics Service FISABIO-Public Health Joaqu�n Mendoza, Almudena Rojas, Pablo Mendoza
EPI_ISL_429258 hCoV-19/DRC/1234/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-04-06 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_429259 hCoV-19/DRC/1249/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-04-06 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_429262 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH01/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429263 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH02/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429264 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH03/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429265 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH04/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429266 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH05/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429267 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH06/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429268 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH07/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429269 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH08/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429270 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH11/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429271 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH13/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429272 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH14/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429273 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH15/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429274 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH16/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429275 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH17/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429276 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH18/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429277 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH19/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429278 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH20/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429279 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH21/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429280 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH22/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429281 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH23/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-10 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429282 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH24/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429283 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH25/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429284 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH26/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429285 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH27/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429287 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH29/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429289 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH31/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-12 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429290 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH32/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-11 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429292 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH36/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-12 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429293 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH37/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-13 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429295 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH39/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-13 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429296 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH40/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-14 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_429299 hCoV-19/Denmark/ALAB-HH43/2020 Europe / Denmark / Unknown 2020-03-14 Department of Clinical Microbiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre. Albertsen lab, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark Rasmus Kirkegaard
EPI_ISL_430058 hCoV-19/USA/UT-0511/2020 North America / USA / Utah 2020-04-03 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_430059 hCoV-19/USA/UT-0513/2020 North America / USA / Utah 2020-04-03 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_430060 hCoV-19/USA/UT-0514/2020 North America / USA / Utah 2020-04-03 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_430061 hCoV-19/USA/UT-0519/2020 North America / USA / Utah 2020-04-03 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_430062 hCoV-19/USA/UT-0520/2020 North America / USA / Utah 2020-04-03 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_430064 hCoV-19/Australia/VIC-CBA4/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-07 Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Chamings A., Bhatta T.R., Alexandersen S.
EPI_ISL_430065 hCoV-19/Australia/VIC-CBA5/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-04-08 Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Chamings A., Bhatta T.R., Alexandersen S.
EPI_ISL_430067 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4705S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-07 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430068 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4712V/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-07 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430069 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4780S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-07 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430070 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4917S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-07 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430071 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4936S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-08 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430072 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4937S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-08 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430073 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4938S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-08 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430074 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4944S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-08 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430075 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4949S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-09 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430076 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4969S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430077 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4970S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430078 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4972S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430079 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4980S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430080 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4983S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430081 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4984S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430082 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4985S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430083 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII4988S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430084 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5017V/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-09 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430085 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5029S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430086 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5033S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430087 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5047S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430088 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5169S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-09 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430089 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5170S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-09 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430090 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5244S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430091 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5247S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-10 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430092 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5633S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430093 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5634S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430094 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5635S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430095 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5642S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430096 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5643S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430097 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5644S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430098 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5654S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430099 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII5942S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-13 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430100 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6027S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430101 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6031S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430102 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6039S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430103 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6043S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-14 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430104 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6053S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430105 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6055S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430106 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6056S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430107 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6060S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430108 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6061S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430109 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6063S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430110 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6065S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430111 hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII6086S/2020 Europe / Russia / St.Petersburg 2020-04-15 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430112 hCoV-19/Russia/Ulan-Ude-RII4562V/2020 Europe / Russia / Buryat Republic / Ulan-Ude 2020-03-25 WHO National Influenza Centre Russian Federation WHO National Influenza Centre Russian Federation Andrey Komissarov, Artem Fadeev, Mariia Sergeeva, Anna Ivanova, Daria Danilenko
EPI_ISL_430113 hCoV-19/USA/WA-S259/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430114 hCoV-19/USA/WA-S260/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-12 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430115 hCoV-19/USA/WA-S261/2020 North America / USA / Washington 2020-03-30 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430116 hCoV-19/USA/WA-S262/2020 North America / USA / Washington 2020-03-16 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430117 hCoV-19/USA/WA-S263/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430118 hCoV-19/USA/WA-S264/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-03 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430119 hCoV-19/USA/WA-S265/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430121 hCoV-19/USA/WA-S267/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-31 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430122 hCoV-19/USA/WA-S268/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430123 hCoV-19/USA/WA-S269/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-10 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430124 hCoV-19/USA/WA-S270/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430125 hCoV-19/USA/WA-S271/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-31 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430126 hCoV-19/USA/WA-S272/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-26 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430127 hCoV-19/USA/WA-S273/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-12 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430128 hCoV-19/USA/WA-S274/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-08 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430129 hCoV-19/USA/WA-S275/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430130 hCoV-19/USA/WA-S276/2020 North America / USA / Washington 2020-04-01 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430131 hCoV-19/USA/WA-S277/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-22 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430132 hCoV-19/USA/WA-S278/2020 North America / USA / Washington 2020-03-17 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430133 hCoV-19/USA/WA-S279/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430134 hCoV-19/USA/WA-S280/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-09 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430135 hCoV-19/USA/WA-S281/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430136 hCoV-19/USA/WA-S282/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-10 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430137 hCoV-19/USA/WA-S283/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-21 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430140 hCoV-19/USA/WA-S286/2020 North America / USA / Washington / Pierce County 2020-03-15 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430141 hCoV-19/USA/WA-S287/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430142 hCoV-19/USA/WA-S288/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430143 hCoV-19/USA/WA-S289/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-23 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430146 hCoV-19/USA/WA-S292/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430147 hCoV-19/USA/WA-S293/2020 North America / USA / Washington 2020-04-01 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430148 hCoV-19/USA/WA-S294/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-23 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430149 hCoV-19/USA/WA-S295/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-31 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430150 hCoV-19/USA/WA-S296/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430151 hCoV-19/USA/WA-S297/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430152 hCoV-19/USA/WA-S298/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-05 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430153 hCoV-19/USA/WA-S299/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-31 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430154 hCoV-19/USA/WA-S300/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-25 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430155 hCoV-19/USA/WA-S301/2020 North America / USA / Washington / Pierce County 2020-03-14 Seattle Flu Study Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430160 hCoV-19/USA/WA-S123/2020 North America / USA / Washington 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430161 hCoV-19/USA/WA-S124/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430162 hCoV-19/USA/WA-S125/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430163 hCoV-19/USA/WA-S126/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430164 hCoV-19/USA/WA-S127/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430165 hCoV-19/USA/WA-S128/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430166 hCoV-19/USA/WA-S129/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430167 hCoV-19/USA/WA-S130/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430168 hCoV-19/USA/WA-S131/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430169 hCoV-19/USA/WA-S132/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430170 hCoV-19/USA/WA-S133/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430171 hCoV-19/USA/WA-S134/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430172 hCoV-19/USA/WA-S135/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430173 hCoV-19/USA/WA-S136/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430174 hCoV-19/USA/WA-S137/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430175 hCoV-19/USA/WA-S138/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-12 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430176 hCoV-19/USA/WA-S139/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-12 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430177 hCoV-19/USA/WA-S140/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-12 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430178 hCoV-19/USA/WA-S141/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-13 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430212 hCoV-19/USA/WA-S174/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430213 hCoV-19/USA/WA-S175/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430214 hCoV-19/USA/WA-S176/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430215 hCoV-19/USA/WA-S177/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430216 hCoV-19/USA/WA-S178/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430217 hCoV-19/USA/WA-S179/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430219 hCoV-19/USA/WA-S181/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430220 hCoV-19/USA/WA-S182/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430221 hCoV-19/USA/WA-S183/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430222 hCoV-19/USA/WA-S184/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430223 hCoV-19/USA/WA-S185/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430224 hCoV-19/USA/WA-S186/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430225 hCoV-19/USA/WA-S187/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430226 hCoV-19/USA/WA-S188/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430227 hCoV-19/USA/WA-S189/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430228 hCoV-19/USA/WA-S190/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-23 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430229 hCoV-19/USA/WA-S191/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430230 hCoV-19/USA/WA-S192/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430231 hCoV-19/USA/WA-S193/2020 North America / USA / Washington / Grant County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430232 hCoV-19/USA/WA-S194/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430233 hCoV-19/USA/WA-S195/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430234 hCoV-19/USA/WA-S196/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430235 hCoV-19/USA/WA-S197/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430236 hCoV-19/USA/WA-S198/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430237 hCoV-19/USA/WA-S199/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430238 hCoV-19/USA/WA-S200/2020 North America / USA / Washington / Yakima County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430239 hCoV-19/USA/WA-S201/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430240 hCoV-19/USA/WA-S202/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430241 hCoV-19/USA/WA-S203/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430242 hCoV-19/USA/WA-S204/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-22 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430243 hCoV-19/USA/WA-S205/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430244 hCoV-19/USA/WA-S206/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430245 hCoV-19/USA/WA-S207/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430246 hCoV-19/USA/WA-S208/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-23 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430247 hCoV-19/USA/WA-S209/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-23 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430248 hCoV-19/USA/WA-S210/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430249 hCoV-19/USA/WA-S211/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430250 hCoV-19/USA/WA-S212/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430252 hCoV-19/USA/WA-S214/2020 North America / USA / Washington / Unknown County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430253 hCoV-19/USA/WA-S215/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430254 hCoV-19/USA/WA-S216/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430255 hCoV-19/USA/WA-S217/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430256 hCoV-19/USA/WA-S218/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-23 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430257 hCoV-19/USA/WA-S219/2020 North America / USA / Washington / Pierce County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430258 hCoV-19/USA/WA-S220/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430259 hCoV-19/USA/WA-S221/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430261 hCoV-19/USA/WA-S223/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430262 hCoV-19/USA/WA-S224/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430263 hCoV-19/USA/WA-S225/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430264 hCoV-19/USA/WA-S226/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-21 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430265 hCoV-19/USA/WA-S227/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430266 hCoV-19/USA/WA-S228/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430267 hCoV-19/USA/WA-S229/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430268 hCoV-19/USA/WA-S230/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-19 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430269 hCoV-19/USA/WA-S231/2020 North America / USA / Washington / Whatcom County 2020-03-20 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430270 hCoV-19/USA/WA-S232/2020 North America / USA / Washington / Clark County 2020-03-08 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430271 hCoV-19/USA/WA-S233/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430272 hCoV-19/USA/WA-S234/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-28 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430273 hCoV-19/USA/WA-S235/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430274 hCoV-19/USA/WA-S236/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430275 hCoV-19/USA/WA-S237/2020 North America / USA / Washington 2020-03-06 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430276 hCoV-19/USA/WA-S238/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430277 hCoV-19/USA/WA-S239/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-07 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430278 hCoV-19/USA/WA-S240/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-06 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430279 hCoV-19/USA/WA-S241/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-04 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430280 hCoV-19/USA/WA-S242/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430281 hCoV-19/USA/WA-S243/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-29 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430282 hCoV-19/USA/WA-S244/2020 North America / USA / Washington / Thurston County 2020-03-11 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430283 hCoV-19/USA/WA-S245/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430285 hCoV-19/USA/WA-S247/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430286 hCoV-19/USA/WA-S248/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-10 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430287 hCoV-19/USA/WA-S249/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-01 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430288 hCoV-19/USA/WA-S250/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-03 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430289 hCoV-19/USA/WA-S251/2020 North America / USA / Washington / Skagit County 2020-03-11 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430290 hCoV-19/USA/WA-S252/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430291 hCoV-19/USA/WA-S253/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-03-07 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430292 hCoV-19/USA/WA-S254/2020 North America / USA / Washington / Snohomish County 2020-02-24 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430293 hCoV-19/USA/WA-S255/2020 North America / USA / Washington / Clark County 2020-03-08 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430294 hCoV-19/USA/WA-S256/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-03-02 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430295 hCoV-19/USA/WA-S257/2020 North America / USA / Washington / King County 2020-02-25 Washington State Department of Health Seattle Flu Study Chu et al
EPI_ISL_430297 hCoV-19/South Africa/R02827/2020 Africa / South Africa / GP 2020-03-06 National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service Allam M, Kwenda S, van Heusden P, Khumalo Z, Mohale T, Subramoney K, von Gottberg, A, Ismail A, Bhiman JN
EPI_ISL_450500 hCoV-19/Wuhan/OS52/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-10 unknown CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety and Center for Emerging Infectious Diseases Si,H., Zhu,Y., Lin,H., Xie,S., Shi,Z., Zhou,P.
EPI_ISL_450501 hCoV-19/Wuhan/YB012611/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-26 unknown CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety and Center for Emerging Infectious Diseases Si,H., Zhu,Y., Lin,H., Xie,S., Shi,Z., Zhou,P.
EPI_ISL_450502 hCoV-19/Wuhan/YB012605/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-26 unknown CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety and Center for Emerging Infectious Diseases Si,H., Zhu,Y., Lin,H., Xie,S., Shi,Z., Zhou,P.
EPI_ISL_450503 hCoV-19/Wuhan/YB012602/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-26 unknown CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety and Center for Emerging Infectious Diseases Si,H., Zhu,Y., Lin,H., Xie,S., Shi,Z., Zhou,P.
EPI_ISL_450504 hCoV-19/Wuhan/YB012506/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-25 unknown CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety and Center for Emerging Infectious Diseases Si,H., Zhu,Y., Lin,H., Xie,S., Shi,Z., Zhou,P.
EPI_ISL_450506 hCoV-19/Brazil/SP02cc/2020 South America / Brazil 2020-03-18 unknown Clinical Laboratory Malta,F., Amgarten,D., de Oliveira,D.B.L., Araujo,D.B., Machado,R.R.G., Santana,R.A.F., Mangueira,C.L.P., Durigon,E.L. and Pinho,J.R.R.
EPI_ISL_403928 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-05/2020 Asia / China / Hubei / Wuhan 2020-01-01 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403929 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-04/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403930 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-03/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403931 hCoV-19/Wuhan/IPBCAMS-WH-02/2019 Asia / China / Hubei / Wuhan 2019-12-30 Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Lili Ren, Jianwei Wang, Qi Jin, Zichun Xiang, Zhiqiang Wu, Chao Wu, Yiwei Liu
EPI_ISL_403932 hCoV-19/Guangdong/20SF012/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-14 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403933 hCoV-19/Guangdong/20SF013/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403934 hCoV-19/Guangdong/20SF014/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403935 hCoV-19/Guangdong/20SF025/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-15 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403936 hCoV-19/Guangdong/20SF028/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-17 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403937 hCoV-19/Guangdong/20SF040/2020 Asia / China / Guangdong / Zhuhai 2020-01-18 Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention; Guangdong Provincial Public Health Department of Microbiology, Guangdong Provincial Center for Diseases Control and Prevention Min Kang, Jie Wu, Jing Lu, Tao Liu, Baisheng Li, Shujiang Mei, Feng Ruan, Lifeng Lin, Changwen Ke, Haojie Zhong, Yingtao Zhang, Lirong Zou, Xuguang Chen, Qi Zhu, Jianpeng Xiao, Jianxiang Geng, Zhe Liu, Jianxiong Hu, Weilin Zeng, Xing Li, Yuhuang Liao, Xiujuan Tang, Songjian Xiao, Ying Wang, Yingchao Song, Xue Zhuang, Lijun Liang, Guanhao He, Huihong Deng, Tie Song, Jianfeng He, Wenjun Ma
EPI_ISL_403962 hCoV-19/Thailand/61/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 2020-01-08 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_403963 hCoV-19/Thailand/74/2020 Asia / Thailand / Nonthaburi 2020-01-13 Bamrasnaradura Hospital 1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand 2. Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre 3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand Pilailuk,Okada; Siripaporn,Phuygun; Thanutsapa,Thanadachakul; Supaporn,Wacharapluesadee; Sittiporn,Parnmen; Warawan,Wongboot; Sunthareeya,Waicharoen; Rome,Buathong; Malinee,Chittaganpitch; Nanthawan,Mekha
EPI_ISL_406223 hCoV-19/USA/AZ1/2020 North America / USA / Arizona / Phoenix 2020-01-22 Arizona Department of Health Services Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Yan Li, Jing Zhang, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Shifaq Kamili, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_406592 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-001/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-13 Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease,Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406593 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-002/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-13 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406594 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-003/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-16 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406595 hCoV-19/Shenzhen/SZTH-004/2020 Asia / China / Guangdong / Shenzhen 2020-01-16 Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital Yang Yang, Chenguang Shen, Li Xing, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Yingxia Liu
EPI_ISL_406596 hCoV-19/France/IDF0372/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-23 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_406597 hCoV-19/France/IDF0373/2020 Europe / France / Ile-de-France / Paris 2020-01-23 Department of Infectious and Tropical Diseases, Bichat Claude Bernard Hospital, Paris National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Yazdan Yazdanpanah, Xavier Lescure.
EPI_ISL_407893 hCoV-19/Australia/NSW01/2020 Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 2020-01-24 Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services NSW Health Pathology - Institute of Clinical Pathology and Medical Research; Westmead Hospital; University of Sydney Eden J-S, Carter I, Rahman H, Holmes EC, Rockett R, O�Sullivan MV, Sintchenko V, Chen SC, Maddocks S, Kok J and Dwyer DE for the 2019-nCoV Study Group
EPI_ISL_407894 hCoV-19/Australia/QLD01/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-01-28 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_407896 hCoV-19/Australia/QLD02/2020 Oceania / Australia / Queensland / Gold Coast 2020-01-30 Pathology Queensland Public Health Virology Laboratory Ben Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore.
EPI_ISL_411060 hCoV-19/Fujian/8/2020 Asia / China / Fujian 2020-01-21 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_411066 hCoV-19/Fujian/13/2020 Asia / China / Fujian 2020-01-22 Fujian Center for Disease Control and Prevention Fujian Center for Disease Control and Prevention Chen Wei, Zhang Yanhua, He Wenxiang, Weng Yuwei
EPI_ISL_412026 hCoV-19/Hefei/2/2020 Asia / China / Anhui / Hefei 2020-02-23 Second Hospital of Anhui Medical University Second Hospital of Anhui Medical University Changtai Wang, Zhongping Liua, Zixiang Chen, Xin Huang, Mengyuan Xua, Tengfei He, Mengji Lu, Zhenhua Zhang
EPI_ISL_412028 hCoV-19/Hong Kong/VM20001061-2/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-22 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412029 hCoV-19/Hong Kong/VB20024950-2/2020 Asia / Hong Kong 2020-01-30 Hong Kong Department of Health The University of Hong Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_412030 hCoV-19/Hong Kong/VB20026565-2/2020 Asia / Hong Kong 2020-02-01 Hong Kong Department of Health School of Public Health, The University of Hon g Kong Dominic N.C. Tsang, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon, Malik Peiris
EPI_ISL_413602 hCoV-19/Finland/FIN03032020A/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-03 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413603 hCoV-19/Finland/FIN03032020B/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-03 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413604 hCoV-19/Finland/FIN03032020C/2020 Europe / Finland / Helsinki 2020-03-03 Department of Virology and Immunology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Huslab Finland Department of Virology, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland Teemu Smura, Hannimari Kallio-Kokko, Olli Vapalahti
EPI_ISL_413606 hCoV-19/USA/CruiseA-1/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413607 hCoV-19/USA/CruiseA-2/2020 North America / USA 2020-02-18 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413608 hCoV-19/USA/CruiseA-3/2020 North America / USA 2020-02-18 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413609 hCoV-19/USA/CruiseA-4/2020 North America / USA 2020-02-21 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413610 hCoV-19/USA/CruiseA-5/2020 North America / USA 2020-02-21 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413611 hCoV-19/USA/CruiseA-6/2020 North America / USA 2020-02-21 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Jing Zhang, Yan Li, Mary S. Keckler, Alison S Laufer Halpin, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Susan I. Gerber, Suxiang Tong
EPI_ISL_413612 hCoV-19/USA/CruiseA-7/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413613 hCoV-19/USA/CruiseA-8/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413614 hCoV-19/USA/CruiseA-9/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413615 hCoV-19/USA/CruiseA-10/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413616 hCoV-19/USA/CruiseA-11/2020 North America / USA 2020-02-17 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413617 hCoV-19/USA/CruiseA-12/2020 North America / USA 2020-02-20 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Ying Tao, Clinton R. Paden, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413618 hCoV-19/USA/CruiseA-13/2020 North America / USA 2020-02-20 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413619 hCoV-19/USA/CruiseA-14/2020 North America / USA 2020-02-25 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413620 hCoV-19/USA/CruiseA-15/2020 North America / USA 2020-02-18 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413621 hCoV-19/USA/CruiseA-16/2020 North America / USA 2020-02-18 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413622 hCoV-19/USA/CruiseA-17/2020 North America / USA 2020-02-24 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413623 hCoV-19/USA/CruiseA-18/2020 North America / USA 2020-02-24 unknown Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Dieases Control and Prevention Clinton R. Paden, Ying Tao, Krista Queen, Anna Uehara, Jing Zhang, Yan Li, Haibin Wang, Shifaq Kamili, Xiaoyan Lu, Brian Lynch, Senthil Kumar K. Sakthivel, Brett L. Whitaker, Lijuan Wang, Janna' R. Murray, Jasmine Padilla, Justin Lee, Susan I. Gerber, Stephen Lindstrom, Suxiang Tong
EPI_ISL_413647 hCoV-19/Portugal/CV62/2020 Europe / Portugal 2020-03-01 Centro Hospital do Porto, E.P.E. - H. Geral de Santo Antonio Instituto Nacional de Saude (INSA) Raquel Guiomar, In�s Costa, Pedro Pechirra, Joana Mendon�a, Lu�s Vieira, Helena Ramos, Joana Isidro, V�tor Borges, Jo�o Paulo Gomes
EPI_ISL_413648 hCoV-19/Portugal/CV63/2020 Europe / Portugal 2020-03-01 Centro Hospitalar e Universit�rio de Sao Joao, Porto Instituto Nacional de Saude (INSA) Raquel Guiomar, In�s Costa, Pedro Pechirra, Joana Mendon�a, Lu�s Vieira, Jo�o Tiago Guimar�es, Joana Isidro, V�tor Borges, Jo�o Paulo Gomes
EPI_ISL_413649 hCoV-19/USA/WA14-UW10/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413650 hCoV-19/USA/WA15-UW11/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413651 hCoV-19/USA/WA16-UW12/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413652 hCoV-19/USA/WA17-UW13/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413653 hCoV-19/USA/WA18-UW14/2020 North America / USA / Washington 2020-03-05 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_413691 hCoV-19/China/WF0001/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413692 hCoV-19/China/WF0002/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413693 hCoV-19/China/WF0003/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413694 hCoV-19/China/WF0004/2020 Asia / China 2020-01 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_413697 hCoV-19/China/WF0012/2020 Asia / China 2020-02 Weifang Center for Disease Control and Prevention Weifang Center for Disease Control and Prevention & BGI-Shenzhen Qing Nie, Xingguang Li, Erik M Volz, Han Fu, Haowei Wang, Xiaoyue Xi, Wei Chen, Dehui Liu, Yingying Chen, Mengmeng Tian, Wei Tan, Junjie Zai, Wanying Sun, Jiandong Li, Junhua Li
EPI_ISL_414600 hCoV-19/France/GE1583/2020 Europe / France / Grand-Est / Strasbourg 2020-02-26 Laboratoire de Virologie Institut de Virologie - INSERM U 1109 H�pitaux Universitaires de Strasbourg National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Samira Fafi-Kremer
EPI_ISL_414625 hCoV-19/France/PL1643/2020 Europe / France / Pays de la Loire / Nantes 2020-02-26 Centre Hospitalier R�gional Universitaire de Nantes Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Marianne Coste-Burel
EPI_ISL_414626 hCoV-19/France/HF1684/2020 Europe / France / Hauts de France / Cr�py en Valois 2020-02-29 unknown National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf
EPI_ISL_414627 hCoV-19/France/HF1795/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-02 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414628 hCoV-19/France/HF1805/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-02 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414629 hCoV-19/France/HF1870/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-03 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414630 hCoV-19/France/HF1871/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-03 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414631 hCoV-19/France/GE1973/2020 Europe / France / Grand-Est / Reims 2020-03-04 H�pital Robert Debr� Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Laurent Andreoletti
EPI_ISL_414632 hCoV-19/France/GE1977/2020 Europe / France / Grand-Est / Reims 2020-03-04 H�pital Robert Debr� Laboratoire de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Laurent Andreoletti
EPI_ISL_414633 hCoV-19/France/IDF1980/2020 Europe / France / Ile-de-France / Pontoise 2020-03-04 Centre Hospitalier Ren� Dubois Laboratoire de Microbiologie - B�t A National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Pascale Martres
EPI_ISL_414634 hCoV-19/France/HF1986/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-04 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414635 hCoV-19/France/HF1988/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-04 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lnie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_414663 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0016/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414686 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0030/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-27 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414687 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0031/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414689 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0044/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414690 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0047/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414691 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0048/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414692 hCoV-19/Guangzhou/GZMU0014/2020 Asia / China / Guangdong / Guangzhou 2020-02-25 State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University & BGI-Shenzhen Zhao et al
EPI_ISL_414934 hCoV-19/Shandong/LY001-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-21 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_414936 hCoV-19/Shandong/LY003-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-23 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_414937 hCoV-19/Shandong/LY004-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-26 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_414938 hCoV-19/Shandong/LY005-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-24 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_414940 hCoV-19/Shandong/LY007-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-25 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_414941 hCoV-19/Shandong/LY008-2/2020 Asia / China / Shandong 2020-01-30 Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Xiao-Lin Jiang, Xiao-Li Zhang, Xiang-Na Zhao, Cun-Bao Li, Jie Lei, Zeng-Qiang Kou, Wen-Kui Sun, Yang Hang, Feng Gao, Sheng-Xiang Ji, Can-Fang Lin, Bo Pang, Ming-Xiao Yao, Guo-Lin Wang, Lin Yao, Li-Jun Duan, Xiao Wei, Dian-Ming Kang, Mai-Juan Ma
EPI_ISL_415920 hCoV-19/Wales/PHW32/2020 Europe / United Kingdom / Wales 2020-03-12 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Joanne Watkins, Sally Corden, Tom Connor
EPI_ISL_417200 hCoV-19/USA/WI-UW-06/2020 North America / USA / Wisconsin / Cottage Grove 2020-03-21 University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories Gage Moreno, Katarina Braun, et al. AIDS Vaccine Research Laboratories
EPI_ISL_417201 hCoV-19/USA/WI-UW-07/2020 North America / USA / Wisconsin / Madison 2020-03-21 University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories Gage Moreno, Katarina Braun, et al. AIDS Vaccine Research Laboratories
EPI_ISL_417202 hCoV-19/USA/WI-UW-08/2020 North America / USA / Wisconsin / Stoughton 2020-03-21 University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories Gage Moreno, Katarina Braun, et al. AIDS Vaccine Research Laboratories
EPI_ISL_417203 hCoV-19/USA/WI-UW-09/2020 North America / USA / Wisconsin / Madison 2020-03-21 University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories Gage Moreno, Katarina Braun, et al. AIDS Vaccine Research Laboratories
EPI_ISL_417204 hCoV-19/USA/WI-UW-10/2020 North America / USA / Wisconsin / Cambridge 2020-03-21 University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories University of Wisconsin-Madison AIDS Vaccine Research Laboratories Gage Moreno, Katarina Braun, et al. AIDS Vaccine Research Laboratories
EPI_ISL_417205 hCoV-19/Spain/Valencia9/2020 Europe / Spain / Comunitat Valenciana / Valencia 2020-03-02 Servicio de Microbiolog�a. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Sequencing and Bioinformatics Service and Molecular Epidemiology Research Group. FISABIO-Public Health Maria Alma Bracho, Maria Dolores Ocete, Concepcion Gimeno, Giuseppe D'Auria, Griselda De Marco, Neris Garcia-Gonzalez, Fernando Gonzalez-Candelas
EPI_ISL_417206 hCoV-19/Spain/Valencia10/2020 Europe / Spain / Comunitat Valenciana / Valencia 2020-03-06 Servicio de Microbiologia. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Sequencing and Bioinformatics Service and Molecular Epidemiology Research Group. FISABIO-Public Health Maria Alma Bracho, Maria Dolores Ocete, Concepcion Gimeno, Giuseppe D'Auria, Griselda De Marco, Neris Garcia-Gonzalez, Fernando Gonzalez-Candelas
EPI_ISL_417211 hCoV-19/NewZealand/CoV001/2020 Oceania / New Zealand / Otago 2020-03-11 Dunedin Hospital University of Otago M.E. Qui�ones-Mateu, B. Lawley, J. Grant, R. Harfoot, J. Ussher
EPI_ISL_417213 hCoV-19/England/20102068502/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-01 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417217 hCoV-19/England/20102098802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-01 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417220 hCoV-19/England/20104002606/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417222 hCoV-19/England/20104003002/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-04 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417226 hCoV-19/England/20104004902/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417227 hCoV-19/England/20104007503/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417228 hCoV-19/England/20104008402/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417230 hCoV-19/England/20104008702/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417231 hCoV-19/England/20104008802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417232 hCoV-19/England/20104008902/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-04 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417233 hCoV-19/England/20104009002/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417234 hCoV-19/England/20104009102/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417235 hCoV-19/England/20104013703/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-02 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417236 hCoV-19/England/20104015302/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-01 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417238 hCoV-19/England/20104035803/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417239 hCoV-19/England/20106003303/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417240 hCoV-19/England/20106004803/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417242 hCoV-19/England/20106005103/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417244 hCoV-19/England/20106005403/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417246 hCoV-19/England/20106145903/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_417248 hCoV-19/England/20108003302/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-03 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_418182 hCoV-19/Spain/Madrid_H8_37/2020 Europe / Spain / Madrid 2020-03-12 Hospital Universitario 12 de Octubre Hospital Universitario La Paz Elias Dahdouh, Sara Gonz�lez, Fernando L�zaro, Esther Viedma, Natalia Stella, Julio Garc�a, Juan Carlos Gal�n, Rafael Cant�n, M� Dolores Folgueira, Rafael Delgado, Jes�s Mingorance
EPI_ISL_418183 hCoV-19/Hungary/mbl2/2020 Europe / Hungary / Baranya 2020-03-17 Virological Research Group, Szent�gothai Research Centre Bioinformatics Research Group, Szent�gothai Research Centre P�ter Urb�n, Endre G�bor T�th, G�bor Kemenesi, R�bert Herczeg, Attila Gyenesei, Ferenc Jakab
EPI_ISL_418184 hCoV-19/USA/WI-GMF-00018/2020 North America / USA / Wisconsin / La Crosse County 2020-03-18 Gundersen Molecular Diagnostics Laboratory Kabara Cancer Research Institute Craig S. Richmond & Paraic A. Kenny
EPI_ISL_418186 hCoV-19/USA/WI-GMF-00227/2020 North America / USA / Wisconsin / La Crosse County 2020-03-23 Gundersen Molecular Diagnostic Laboratory Kabara Cancer Research Institute Craig S. Richmond & Paraic A. Kenny
EPI_ISL_418187 hCoV-19/USA/WI-GMF-00228/2020 North America / USA / Wisconsin / La Crosse County 2020-03-23 Gundersen Molecular Diagnostics Laboratory Kabara Cancer Research Institute Craig S. Richmond & Paraic A. Kenny
EPI_ISL_418188 hCoV-19/USA/WI-GMF-00232/2020 North America / USA / Wisconsin / Monroe County 2020-03-23 Gundersen Molecular Diagnostics Laboratory Kabara Cancer Research Institute Craig S. Richmond & Paraic A. Kenny
EPI_ISL_418191 hCoV-19/USA/NY-NYUMC6/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-16 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418192 hCoV-19/USA/NY-NYUMC7/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-16 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418193 hCoV-19/USA/NY-NYUMC8/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418194 hCoV-19/USA/NY-NYUMC9/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418195 hCoV-19/USA/NY-NYUMC10/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418196 hCoV-19/USA/NY-NYUMC11/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-14 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418197 hCoV-19/USA/NY-NYUMC12/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-15 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418198 hCoV-19/USA/NY-NYUMC13/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418199 hCoV-19/USA/NY-NYUMC14/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418200 hCoV-19/USA/NY-NYUMC15/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418201 hCoV-19/USA/NY-NYUMC16/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418203 hCoV-19/USA/NY-NYUMC18/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418204 hCoV-19/USA/NY-NYUMC19/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-17 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418205 hCoV-19/USA/NY-NYUMC20/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-12 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418206 hCoV-19/Senegal/003/2020 Africa / Senegal / Dakar 2020-02-28 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418207 hCoV-19/Senegal/016/2020 Africa / Senegal / Dakar 2020-03-02 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418208 hCoV-19/Senegal/020/2020 Africa / Senegal / Dakar 2020-03-04 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418209 hCoV-19/Senegal/026/2020 Africa / Senegal / Dakar 2020-03-03 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418210 hCoV-19/Senegal/073/2020 Africa / Senegal / Touba 2020-03-10 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418211 hCoV-19/Senegal/082/2020 Africa / Senegal / Touba 2020-03-11 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418212 hCoV-19/Senegal/087/2020 Africa / Senegal / Touba 2020-03-11 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha sall
EPI_ISL_418213 hCoV-19/Senegal/094/2020 Africa / Senegal / Touba 2020-03-12 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418215 hCoV-19/Senegal/119/2020 Africa / Senegal / Touba 2020-03-12 Instirut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418216 hCoV-19/Senegal/136/2020 Africa / Senegal / Dakar 2020-03-13 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418217 hCoV-19/Senegal/139/2020 Africa / Senegal / Mbour 2020-03-13 Institut Pasteur Dakar Institut Pasteur de Dakar Ndongo Dia, Ousmane Faye, Amadou Alpha Sall
EPI_ISL_418218 hCoV-19/France/HF1465/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-02-21 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418219 hCoV-19/France/B1623/2020 Europe / France / Bretagne / Brest 2020-02-26 CHU - H�pital Cavale Blanche - Labo. de Virologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, L�a Pilorge
EPI_ISL_418220 hCoV-19/France/HF1645/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-02-28 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418222 hCoV-19/France/CVL2000/2020 Europe / France / Centre-Val de Loire / Tours 2020-03-04 CHRU Bretonneau - Serv. Bacterio-Virol. National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Julien Marlet
EPI_ISL_418223 hCoV-19/France/HF2060/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-05 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418224 hCoV-19/France/HF2150/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-08 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418225 hCoV-19/France/HF2155/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-08 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Fabiana Gambaro, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418226 hCoV-19/France/HF2381/2020 Europe / France / Hauts de France / Crouy en Thelle 2020-03-09 EHPAD - R�sidences les C�dres National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf
EPI_ISL_418227 hCoV-19/France/HF2393/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-12 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418228 hCoV-19/France/HF2405/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-12 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418229 hCoV-19/France/IDF2410/2020 Europe / France / Ile de France / Levallois-Perret 2020-03-12 Hopital franco britannique - Laboratoire National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Marianne Asso Bonnet
EPI_ISL_418230 hCoV-19/France/IDF2420/2020 Europe / France / Ile de France / Paris 2020-03-13 Clinique AVERAY LA BROUSTE, Med. Polyvalente National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Elsa Ngwem
EPI_ISL_418231 hCoV-19/France/HF2496/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-15 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418232 hCoV-19/France/IDF2532/2020 Europe / France / Ile de France / Meudon la For�t 2020-03-15 Service des Urgences National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Boubkeur
EPI_ISL_418233 hCoV-19/France/IDF2533/2020 Europe / France / Ile de France / Meudon la For�t 2020-03-15 Service des Urgences National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Boubkeur
EPI_ISL_418234 hCoV-19/France/IDF2534/2020 Europe / France / Ile de France / Longjumeau 2020-03-14 LABM GH nord Essonne National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Christine Lambert
EPI_ISL_418235 hCoV-19/France/IDF2561/2020 Europe / France / Ile de France / Vanves 2020-03-16 Cabinet m�dical National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf
EPI_ISL_418236 hCoV-19/France/HF2586/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-16 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418237 hCoV-19/France/HF2595/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-16 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418238 hCoV-19/France/HF2597/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-16 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418239 hCoV-19/France/HF2601/2020 Europe / France / Hauts de France / Compi�gne 2020-03-16 Centre Hospitalier Compi�gne Laboratoire de Biologie National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Raulin Olivia
EPI_ISL_418240 hCoV-19/France/IDF2684/2020 Europe / France / Ile de France / Longjumeau 2020-03-16 LABM GH nord Essonne National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Christine Lambert
EPI_ISL_418241 hCoV-19/Algeria/G0638_2264/2020 Africa / Algeria / Boufarik 2020-03-02 NIC Viral Respiratory Unit - Institut Pasteur of Algeria National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Fawzi Derrar
EPI_ISL_418242 hCoV-19/Algeria/G0640_2265/2020 Africa / Algeria / Blida 2020-03-08 NIC Viral Respiratory Unit - Institut Pasteur of Algeria National Reference Center for Viruses of Respiratory Infections, Institut Pasteur, Paris M�lanie Albert, Marion Barbet, Sylvie Behillil, M�line Bizard, Angela Brisebarre, Flora Donati, Etienne Simon-Lori�re, Vincent Enouf, Maud Vanpeene, Sylvie van der Werf, Fawzi Derrar
EPI_ISL_418243 hCoV-19/Spain/Andalucia201272/2020 Europe / Spain / Andalusia 2020-02-28 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Sanbonmatsu S.
EPI_ISL_418244 hCoV-19/Spain/Andalucia201373/2020 Europe / Spain / Andalusia 2020-03-02 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Sanbonmatsu S.
EPI_ISL_418245 hCoV-19/Spain/CastillaLaMancha201328/2020 Europe / Spain / Castilla La Mancha 2020-03-01 Hospital General y Universitario de Guadalajara Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Gonzalez-Praetorius A.
EPI_ISL_418246 hCoV-19/Spain/CastillaLaMancha201329/2020 Europe / Spain / Castilla-La Mancha 2020-03-01 Hospital General y Universitario de Guadalajara Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Gonzalez-Praetorius A.
EPI_ISL_418247 hCoV-19/Spain/CastillayLeon201061/2020 Europe / Spain / Castilla y Leon 2020-02-26 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Hernando-Real S.
EPI_ISL_418248 hCoV-19/Spain/CastillayLeon201323/2020 Europe / Spain / Castilla y Leon 2020-03-01 COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Megias-Lobon G.
EPI_ISL_418249 hCoV-19/Spain/CastillayLeon201372/2020 Europe / Spain / Castilla y Leon 2020-03-03 COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Megias-Lobon G.
EPI_ISL_418250 hCoV-19/Spain/Cataluna201396/2020 Europe / Spain / Catalonia 2020 HOSPITAL CLINIC Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Marcos M.A
EPI_ISL_418251 hCoV-19/Spain/Madrid201105/2020 Europe / Spain / Madrid 2020-02-25 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Romero P.
EPI_ISL_418252 hCoV-19/Spain/Madrid201449/2020 Europe / Spain / Madrid 2020-03-04 FUNDACION JIMENEZ DIAZ Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Fern�ndez Roblas, R.
EPI_ISL_418253 hCoV-19/Spain/PaisVasco201382/2020 Europe / Spain / Basque Country 2020-03-02 HOSPITAL TXAGORRITXU Instituto de Salud Carlos III Iglesias-Caballero, M. Molinero Calamita, M. Gonz�lez-Esguevillas, M. Camarero, S. Pozo, F. Casas, I. Jim�nez, P. Jim�nez, M. Zaballos, A. Monz�n, S. Varona, S. Juli�, M. Cuesta, I. Gomez-Gonzalez C.
EPI_ISL_418254 hCoV-19/USA/NY-NYUMC21/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-15 NYU Langone Health Department of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Margaret Black, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Jared Pinnell, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile
EPI_ISL_418255 hCoV-19/Italy/TE4925/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-14 Presidio Ospedaliero "S. Spirito" - PESCARA Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Camm� C, Monaco F, Puglia I, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Savini G
EPI_ISL_418256 hCoV-19/Italy/TE4880/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-14 Ospedale �San Liberatore� di Atri Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Puglia I, Curini V, Ancora M, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Camm� C, Savini G.
EPI_ISL_418257 hCoV-19/Italy/TE5056/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-17 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini, Teramo Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G.Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Puglia I, Curini V, Ancora M, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Camm� C, Savini G.
EPI_ISL_418258 hCoV-19/Italy/TE4953/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-14 Presidio ospedaliero "Santo Spirito" Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Puglia I, Curini V, Ancora M, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Camm� C, Savini G.
EPI_ISL_418259 hCoV-19/Italy/TE4959/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-14 Presidio ospedaliero "Santo Spirito" Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Puglia I, Curini V, Ancora M, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Camm� C, Savini G.
EPI_ISL_418260 hCoV-19/Italy/TE4836/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-16 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Puglia I, Curini V, Ancora M, Di Pasquale A, Rinaldi A, Mangone I, Camm� C, Savini G.
EPI_ISL_418262 hCoV-19/Colombia/Bogota78390/2020 South America / Colombia / Bogota 2020-03-06 Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud Universidad Cooperativa de Colombia Instituto Alexander von Humboldt Imperial College-London London School of Hygiene & Tropical Medicine Marcela Mercado-Reyes, Katherine Laiton-Donato, Diego A. �lvarez-D�az, Carlos Franco-Mu�oz, Jose A. Usme-Ciro, Gloria Puerto, Nicolas D. Franco-Sierra, Mailyn A.Gonzalez, Zulma M. Cucunub�, Christian Julian Villabona?Arenas, Liz Villabona-Arenas, Sussy Echeverria, Astrid C. Fl�rez, Sergio Gomez Rangel, Luz Dary Rodriguez, Juliana Barbosa, Erika Ospitia, Diana Marcela Walteros-Acero, Nuno Rodrigues Faria, Martha Lucia Ospina Martinez
EPI_ISL_418263 hCoV-19/Greece/10/2020 Europe / Greece / Athens 2020-03-18 Laboratory of Microbiology, Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Laboratory of Biology, Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Greece Maria Bampali, Elisavet Gatzidou, Nikolaos Dovrolis, Stavroula Veletza, Nikolaos Spanakis, Ioannis Karakasiliotis
EPI_ISL_418264 hCoV-19/Greece/12/2020 Europe / Greece / Athens 2020-03-18 Laboratory of Microbiology, Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Laboratory of Biology, Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Greece Maria Bampali, Elisavet Gatzidou, Nikolaos Dovrolis, Stavroula Veletza, Nikolaos Spanakis, Ioannis Karakasiliotis
EPI_ISL_418265 hCoV-19/Greece/16/2020 Europe / Greece / Athens 2020-03-18 Laboratory of Microbiology, Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Laboratory of Biology, Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Greece Maria Bampali, Elisavet Gatzidou, Nikolaos Dovrolis, Stavroula Veletza, Nikolaos Spanakis, Ioannis Karakasiliotis
EPI_ISL_418267 hCoV-19/Vietnam/19-02S/2020 Asia / Vietnam / Ho Chi Minh City 2020-01-22 unknown Microbiology and Immunology department Nguyen,H.T., Cao,T.M., Pham,H.T.T., Vu,N.P.H., Dao,M.H., Huynh,L.T.K., Nguyen,L.T., Nguyen,N.T., Nguyen,T.T.N., Nguyen,A.H., Luong,Q.C., Nguyen,T.V., Tran,K.C., Pham,Q.D., Tran,T., Hoang,C.Q., Nguyen,T.T., Le,H.Q., Phung,T.M., Vo,T.N.A., Nguyen,S.N., Pham,D.T., Nguyen,T.V. and Phan,L.T.
EPI_ISL_418269 hCoV-19/Vietnam/19-01S/2020 Asia / Vietnam / Ho Chi Minh City 2020-01-22 unknown Microbiology and Immunology department Cao,T.M., Nguyen,H.T., Pham,H.T.T., Vu,N.P.H., Dao,M.H., Huynh,L.T.K., Nguyen,L.T., Nguyen,N.T., Nguyen,T.T.N., Nguyen,A.H., Luong,Q.C., Nguyen,T.V., Tran,K.C., Pham,Q.D., Tran,T., Hoang,C.Q., Nguyen,T.T., Le,H.Q., Phung,T.M., Vo,T.N.A., Nguyen,S.N., Pham,D.T., Phan,L.T. and Nguyen,T.V.
EPI_ISL_418270 hCoV-19/Belgium/JL-03044/2020 Europe / Belgium / Antwerp 2020-03-04 KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology KU Leuven, Clinical and Epidemiological Virology Tony Wawina, Joan Marti-Carreras, Bert Vanmechelen, Piet Maes
EPI_ISL_418273 hCoV-19/Switzerland/42169471/2020 Europe / Switzerland / Basel-Stadt 2020-02-28 University Hospital Basel, Clinical Virology University Hospital Basel, Labormedizin Hirsch, H., Leuzinger, K., Seth-Smith, H., Mari, A., Roloff, T., Egli, A.
EPI_ISL_418275 hCoV-19/Switzerland/42169310/2020 Europe / Switzerland / Basel 2020-02-27 University Hospital Basel, Clinical Virology University Hospital Basel, Clinical Bacteriology Hirsch, H., Leuzinger, K., Seth-Smith, H., Mari, A., Roloff, T., Egli, A.
EPI_ISL_418278 hCoV-19/Switzerland/42175075/2020 Europe / Switzerland / Basel 2020-03-03 University Hospital Basel, Clinical Virology University Hospital Basel, Clinical Bacteriology Hirsch, H., Leuzinger, K., Seth-Smith, H., Mari, A., Roloff, T., Egli, A.
EPI_ISL_418281 hCoV-19/Switzerland/42176216/2020 Europe / Switzerland / Basel 2020-03-04 University Hospital Basel, Clinical Virology University Hospital Basel, Clinical Bacteriology Hirsch, H., Leuzinger, K., Seth-Smith, H., Mari, A., Roloff, T., Egli, A.
EPI_ISL_418286 hCoV-19/England/SHEF-BFD63/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418287 hCoV-19/England/SHEF-BFD72/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-16 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418288 hCoV-19/England/SHEF-BFD81/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418289 hCoV-19/England/SHEF-BFDAF/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418290 hCoV-19/England/SHEF-BFDBE/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418291 hCoV-19/England/SHEF-BFDCD/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-16 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418292 hCoV-19/England/SHEF-BFDDC/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418293 hCoV-19/England/SHEF-BFDEB/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-16 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418294 hCoV-19/England/SHEF-BFDFA/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418295 hCoV-19/England/SHEF-BFE06/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-17 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418296 hCoV-19/England/SHEF-BFE15/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418297 hCoV-19/England/SHEF-BFE24/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-17 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418298 hCoV-19/England/SHEF-BFE33/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-16 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418299 hCoV-19/England/SHEF-BFE42/2020 Europe / United Kingdom / England / South Yorkshire 2020-03-18 Virology Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Department of Infection, Immunity and Cardiovascular Disease, The Florey Institute, The Medical School, University of Sheffield Thushan de Silva, Matthew Parker, Adri Angyal, Rebecca Brown, Rachel Tucker, Paul Parsons, Danielle Groves, Alex Keeley, Dave Partridge, Matthew Wyles, Benjamin Lindsey, Mehmet Yavuz, Mohammad Raza, Cariad Evans
EPI_ISL_418548 hCoV-19/Ireland/21145/2020 Europe / Ireland / Dublin 2020-03-06 UCD National Virus Reference Laboratory UCD National Virus Reference Laboratory Michael Carr, Gabriel Gonzalez, Jonathan Dean, Suzie Coughlan, Alison Murphy, Kevin Byrne, Ken Wolfe, Jeff Connell, Brendan Loftus, Cillian F De Gascun
EPI_ISL_419508 hCoV-19/Wales/PHWC-24D87/2020 Europe / United Kingdom / Wales 2020-03-20 Wales Specialist Virology Centre Public Health Wales Microbiology Cardiff Catherine Moore, Joanne Watkins, Sally Corden, Sara Rey, Matt Bull, Tom Connor
EPI_ISL_419512 hCoV-19/USA/CT-Yale-044/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-23 Yale COVID-19 Biorepository Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Tara Alpert, Anderson Brito, Anne Wyllie, Chantal Vogels, Mary Petrone, Chaney Kalinich, Isabel Ott, Arnau Casanovas, Catherine Muenker, Adam Moore, Alice Lu, Maria Tokuyama, Patrick Wong, Peiwen Lu, Saad Omer, Richard Martinello, Allison Nelson, Shelli Farhadian, Akiko Iwasaki, Charlese Dela Cruz, Albert Ko, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419513 hCoV-19/USA/CT-Yale-045/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-23 Yale COVID-19 Biorepository Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Tara Alpert, Anderson Brito, Anne Wyllie, Chantal Vogels, Mary Petrone, Chaney Kalinich, Isabel Ott, Arnau Casanovas, Catherine Muenker, Adam Moore, Alice Lu, Maria Tokuyama, Patrick Wong, Peiwen Lu, Saad Omer, Richard Martinello, Allison Nelson, Shelli Farhadian, Akiko Iwasaki, Charlese Dela Cruz, Albert Ko, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419514 hCoV-19/USA/CT-Yale-046/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-24 Yale COVID-19 Biorepository Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Tara Alpert, Anderson Brito, Anne Wyllie, Chantal Vogels, Mary Petrone, Chaney Kalinich, Isabel Ott, Arnau Casanovas, Catherine Muenker, Adam Moore, Alice Lu, Maria Tokuyama, Patrick Wong, Peiwen Lu, Saad Omer, Richard Martinello, Allison Nelson, Shelli Farhadian, Akiko Iwasaki, Charlese Dela Cruz, Albert Ko, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419515 hCoV-19/USA/CT-Yale-047/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-24 Yale COVID-19 Biorepository Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Tara Alpert, Anderson Brito, Anne Wyllie, Chantal Vogels, Mary Petrone, Chaney Kalinich, Isabel Ott, Arnau Casanovas, Catherine Muenker, Adam Moore, Alice Lu, Maria Tokuyama, Patrick Wong, Peiwen Lu, Saad Omer, Richard Martinello, Allison Nelson, Shelli Farhadian, Akiko Iwasaki, Charlese Dela Cruz, Albert Ko, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419516 hCoV-19/USA/CT-Yale-048/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-25 Yale COVID-19 Biorepository Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Tara Alpert, Anderson Brito, Anne Wyllie, Chantal Vogels, Mary Petrone, Chaney Kalinich, Isabel Ott, Arnau Casanovas, Catherine Muenker, Adam Moore, Alice Lu, Maria Tokuyama, Patrick Wong, Peiwen Lu, Saad Omer, Richard Martinello, Allison Nelson, Shelli Farhadian, Akiko Iwasaki, Charlese Dela Cruz, Albert Ko, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419517 hCoV-19/USA/CT-Yale-013/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-19 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419518 hCoV-19/USA/CT-Yale-014/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-19 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419519 hCoV-19/USA/CT-Yale-016/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-19 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419520 hCoV-19/USA/CT-Yale-017/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-19 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419521 hCoV-19/USA/CT-Yale-028/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-18 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419522 hCoV-19/USA/CT-Yale-029/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-18 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419523 hCoV-19/USA/NY-Yale-030/2020 North America / USA / New York 2020-03-17 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419524 hCoV-19/USA/CT-Yale-034/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-15 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419525 hCoV-19/USA/CT-Yale-036/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-16 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419526 hCoV-19/USA/CT-Yale-037/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-16 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419527 hCoV-19/USA/CT-Yale-039/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-17 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419528 hCoV-19/USA/CT-Yale-040/2020 North America / USA / Connecticut 2020-03-12 Yale Clinical Virology Laboratory Grubaugh Lab - Yale School of Public Health Joseph Fauver, Anderson Brito, Tara Alpert, Chantal Vogels, Ellen Foxman, Albert Ko, Marie Landry, Nathan Grubaugh
EPI_ISL_419530 hCoV-19/Germany/NRW-13/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-11 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419531 hCoV-19/Germany/NRW-14/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-11 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419533 hCoV-19/Germany/NRW-16/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-11 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419534 hCoV-19/Germany/NRW-17/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-11 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419535 hCoV-19/Germany/NRW-18/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-13 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419536 hCoV-19/Germany/NRW-19/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-14 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419537 hCoV-19/Germany/NRW-20/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-14 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419538 hCoV-19/Germany/NRW-21/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-14 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419539 hCoV-19/Germany/NRW-22/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419540 hCoV-19/Germany/NRW-23/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-16 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419541 hCoV-19/Germany/NRW-24/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-14 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419542 hCoV-19/Germany/NRW-25/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419543 hCoV-19/Germany/NRW-26/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419544 hCoV-19/Germany/NRW-27/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419545 hCoV-19/Germany/NRW-28/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419546 hCoV-19/Germany/NRW-29/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419547 hCoV-19/Germany/NRW-30/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419548 hCoV-19/Germany/NRW-31/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419549 hCoV-19/Germany/NRW-32/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-15 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419550 hCoV-19/Germany/NRW-33/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-16 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419551 hCoV-19/Germany/NRW-34/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-16 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419552 hCoV-19/Germany/NRW-35/2020 Europe / Germany / North Rhine Westphalia / Duesseldorf 2020-03-16 Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Center of Medical Microbiology, Virology, and Hospital Hygiene, University of Duesseldorf Ortwin Adams, Marcel Andree, Alexander Dilthey, Torsten Feldt, Sandra Hauka, Torsten Houwaart, Bj�rn-Erik Jensen, Detlef Kindgen-Milles, Malte Kohns Vasconcelos, Klaus Pfeffer, Tina Senff, Daniel Strelow, J�rg Timm, Andreas Walker, Tobias Wienemann
EPI_ISL_419553 hCoV-19/USA/RI_0520/2020 North America / USA / Rhode Island 2020-02-28 RI State Health Laboratories Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419554 hCoV-19/USA/CA_2602/2020 North America / USA / California 2020-02-26 California Department of Public Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419555 hCoV-19/USA/WA_5030/2020 North America / USA / Washington 2020-02-27 WA State Department of Health Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419556 hCoV-19/USA/GA_2741/2020 North America / USA / Georgia 2020-02-29 GA Department of Public Health Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419557 hCoV-19/USA/GA_2742/2020 North America / USA / Georgia 2020-02-29 GA Department of Public Health Laboratory Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419558 hCoV-19/USA/OR_2656/2020 North America / USA / Oregon 2020-02-27 OR State PHL-Virology/Immunology Section Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Anna Uehara, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419559 hCoV-19/USA/FL_5125/2020 North America / USA / Florida 2020-02-28 FL Bureau of Public Health Laboratories-Tampa Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419560 hCoV-19/USA/FL_5091/2020 North America / USA / Florida 2020-02-28 FL Bureau of Public Health Laboratories-Tampa Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Anna Uehara, Ying Tao, Jing Zhang, Krista Queen, Clinton R. Paden, Yan Li, Haibin Wang, Jasmine Padilla, Justin Lee, Suxiang Tong
EPI_ISL_419562 hCoV-19/Luxembourg/LNS0000001/2020 Europe / Luxembourg 2020-02-29 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419563 hCoV-19/Luxembourg/LNS0156959/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-12 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419564 hCoV-19/Luxembourg/LNS0366116/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-15 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419566 hCoV-19/Luxembourg/LNS0641910/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-05 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419568 hCoV-19/Luxembourg/LNS0756270/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419569 hCoV-19/Luxembourg/LNS0945359/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-07 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419570 hCoV-19/Luxembourg/LNS1234709/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-12 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419573 hCoV-19/Luxembourg/LNS1874423/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-11 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419578 hCoV-19/Luxembourg/LNS2614631/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-08 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419579 hCoV-19/Luxembourg/LNS2886370/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419580 hCoV-19/Luxembourg/LNS2907333/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-12 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419582 hCoV-19/Luxembourg/LNS3156434/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-13 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419583 hCoV-19/Luxembourg/LNS3588186/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-15 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419584 hCoV-19/Luxembourg/LNS3711853/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-13 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419585 hCoV-19/Luxembourg/LNS3879580/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419586 hCoV-19/Luxembourg/LNS4134806/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419587 hCoV-19/Luxembourg/LNS4691488/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-11 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419588 hCoV-19/Luxembourg/LNS4836560/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-16 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419589 hCoV-19/Luxembourg/LNS4845603/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-15 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419590 hCoV-19/Luxembourg/LNS5032431/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-11 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419591 hCoV-19/Luxembourg/LNS5228153/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419592 hCoV-19/Luxembourg/LNS5440244/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-15 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419593 hCoV-19/Luxembourg/LNS6603085/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-16 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419594 hCoV-19/Luxembourg/LNS7537751/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-16 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419595 hCoV-19/Luxembourg/LNS7753431/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-12 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419596 hCoV-19/Luxembourg/LNS7866283/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-12 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419597 hCoV-19/Luxembourg/LNS7928872/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-15 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419598 hCoV-19/Luxembourg/LNS8188502/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-14 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419599 hCoV-19/Luxembourg/LNS8639502/2020 Europe / Luxembourg 2020-03-16 Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Virology Laboratoire National de Sant�, Microbiology, Epidemiology and Microbial Genomics Anke Wienecke-Baldacchino, Ardashel Latsuzbaia, Jessica Tapp, Catherine Ragimbeau, Guillaume Fournier, Tamir Abdelrahman, Trung Nguyen Nguyen, Joel Mossong
EPI_ISL_419800 hCoV-19/Australia/VIC89/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419801 hCoV-19/Australia/VIC90/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419802 hCoV-19/Australia/VIC45/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419803 hCoV-19/Australia/VIC84/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-14 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419804 hCoV-19/Australia/VIC91/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419805 hCoV-19/Australia/VIC94/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419806 hCoV-19/Australia/VIC95/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419807 hCoV-19/Australia/VIC96/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419808 hCoV-19/Australia/VIC97/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419809 hCoV-19/Australia/VIC92/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-15 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419810 hCoV-19/Australia/VIC98/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419811 hCoV-19/Australia/VIC99/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419812 hCoV-19/Australia/VIC100/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419813 hCoV-19/Australia/VIC101/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419814 hCoV-19/Australia/VIC103/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419816 hCoV-19/Australia/VIC46/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-11 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419817 hCoV-19/Australia/VIC102/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-16 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419818 hCoV-19/Australia/VIC104/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419819 hCoV-19/Australia/VIC105/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419820 hCoV-19/Australia/VIC106/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419821 hCoV-19/Australia/VIC112/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419822 hCoV-19/Australia/VIC113/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419823 hCoV-19/Australia/VIC130/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-21 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419824 hCoV-19/Australia/VIC131/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-21 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419825 hCoV-19/Australia/VIC132/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419826 hCoV-19/Australia/VIC51/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-12 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419827 hCoV-19/Australia/VIC134/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-22 Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory Seemann T., Schultz M., Sait, M., Sherry, N.
EPI_ISL_419850 hCoV-19/Australia/VIC153/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419851 hCoV-19/Australia/VIC154/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419852 hCoV-19/Australia/VIC155/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419853 hCoV-19/Australia/VIC156/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419854 hCoV-19/Australia/VIC157/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-17 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419855 hCoV-19/Australia/VIC158/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419856 hCoV-19/Australia/VIC159/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419857 hCoV-19/Australia/VIC160/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419858 hCoV-19/Australia/VIC161/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419859 hCoV-19/Australia/VIC162/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419860 hCoV-19/Australia/VIC163/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419861 hCoV-19/Australia/VIC164/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419862 hCoV-19/Australia/VIC165/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419863 hCoV-19/Australia/VIC166/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419864 hCoV-19/Australia/VIC167/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419865 hCoV-19/Australia/VIC168/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419866 hCoV-19/Australia/VIC169/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419867 hCoV-19/Australia/VIC170/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419868 hCoV-19/Australia/VIC171/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419869 hCoV-19/Australia/VIC172/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419870 hCoV-19/Australia/VIC173/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419871 hCoV-19/Australia/VIC174/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419872 hCoV-19/Australia/VIC175/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419873 hCoV-19/Australia/VIC176/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419874 hCoV-19/Australia/VIC177/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419875 hCoV-19/Australia/VIC178/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419876 hCoV-19/Australia/VIC179/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-18 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419877 hCoV-19/Australia/VIC180/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419878 hCoV-19/Australia/VIC181/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419879 hCoV-19/Australia/VIC183/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419880 hCoV-19/Australia/VIC184/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419881 hCoV-19/Australia/VIC185/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419882 hCoV-19/Australia/VIC186/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419883 hCoV-19/Australia/VIC187/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419884 hCoV-19/Australia/VIC188/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419885 hCoV-19/Australia/VIC189/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419886 hCoV-19/Australia/VIC190/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419887 hCoV-19/Australia/VIC191/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419888 hCoV-19/Australia/VIC192/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419889 hCoV-19/Australia/VIC193/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419890 hCoV-19/Australia/VIC194/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419891 hCoV-19/Australia/VIC195/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419892 hCoV-19/Australia/VIC196/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419893 hCoV-19/Australia/VIC197/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419894 hCoV-19/Australia/VIC198/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419895 hCoV-19/Australia/VIC199/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419896 hCoV-19/Australia/VIC201/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419897 hCoV-19/Australia/VIC202/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419898 hCoV-19/Australia/VIC203/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_419899 hCoV-19/Australia/VIC204/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-19 Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory and Microbiological Diagnostic Unit Public Health Laboratory, Doherty Institute Caly L., Seemann T., Sait, M., Schultz M., Druce J., Sherry, N.
EPI_ISL_420502 hCoV-19/England/20132051702/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-22 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420508 hCoV-19/England/20132072802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420520 hCoV-19/England/20136015502/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420521 hCoV-19/England/20138012802/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420522 hCoV-19/England/20138014402/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420524 hCoV-19/England/20139018302/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_420531 hCoV-19/Australia/WA01/2020 Oceania / Australia 2020-03-14 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420532 hCoV-19/Australia/WA02/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-13 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420533 hCoV-19/Australia/WA03/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-14 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420534 hCoV-19/Australia/WA06/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-04 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420536 hCoV-19/Australia/WA04/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-15 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420537 hCoV-19/Australia/WA07/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-13 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420538 hCoV-19/Australia/WA09/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-14 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420539 hCoV-19/Australia/WA10/2020 Oceania / Australia / Western Australia / Perth 2020-03-14 Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Department of Microbiology, PathWest QEII Medical Centre Chisha Sikazwe, Jurissa Lang, Avram Levy, David Speers and David Smith
EPI_ISL_420540 hCoV-19/Estonia/ChVir2148/2020 Europe / Estonia 2020-03 SYNLAB Eesti O� Charite? Universita?tsmedizin Berlin, Institute of Virology Victor M Corman, Jo?rn Beheim-Schwarzbach, Barbara M�hlemann, Talitha Veith, Julia Schneider, Paul Naaber, Terry Jones, Christian Drosten
EPI_ISL_420541 hCoV-19/Slovenia/808/2020 Europe / Slovenia 2020-03-05 Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana Toma� Mark Zorec, Samo Zakotnik, Lucijan Skubic, Mi�a Korva, Tatjana Av�i? - �upanc, Mario Poljak
EPI_ISL_420543 hCoV-19/India/763/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420544 hCoV-19/India/2020763/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420545 hCoV-19/India/770/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420546 hCoV-19/India/2020770/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420547 hCoV-19/India/772/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420548 hCoV-19/India/2020772/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420549 hCoV-19/India/773/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420550 hCoV-19/India/2020773/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420551 hCoV-19/India/777/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420552 hCoV-19/India/2020777/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420553 hCoV-19/India/781/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420554 hCoV-19/India/2020781/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420555 hCoV-19/India/c32/2020 Asia / India 2020-03-03 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420556 hCoV-19/India/2020c32/2020 Asia / India 2020 Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav. Savita Patil, Varsha Potdar, Prasad Sarkale, Dimpal A. Nyayanit, Gajanan Sapkal, Anita M. Shete, Atanu Basu, Lalit Dar, M Choudhary, Amita Jain, Bharati Malhotra, Pranita Gawande, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_420563 hCoV-19/Italy/TE5166/2020 Europe / Italy / Teramo 2020-03-18 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420564 hCoV-19/Italy/TE5472/2020 Europe / Italy / Castel di Sangro 2020-03-19 Ospedale Civile Castel Di Sangro Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420565 hCoV-19/Italy/TE5476/2020 Europe / Italy / Abruzzo / Teramo 2020-03-19 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420566 hCoV-19/Italy/TE5512/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-19 Ospedale Regionale San Salvatore Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420567 hCoV-19/Italy/TE5780/2020 Europe / Italy / Abruzzo / L'Aquila 2020-03-21 Ospedale Regionale San Salvatore Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420568 hCoV-19/Italy/6193/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-23 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420569 hCoV-19/Italy/TE6195/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-23 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420570 hCoV-19/USA/NY-NYUMC55/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-17 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420571 hCoV-19/USA/NY-NYUMC56/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420572 hCoV-19/USA/NY-NYUMC57/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-17 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420573 hCoV-19/USA/NY-NYUMC58/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420575 hCoV-19/USA/NY-NYUMC60/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420576 hCoV-19/USA/NY-NYUMC61/2020 North America / USA / New York 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420577 hCoV-19/USA/NY-NYUMC62/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420578 hCoV-19/USA/NY-NYUMC63/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420579 hCoV-19/USA/NY-NYUMC64/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420580 hCoV-19/USA/NY-NYUMC65/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420581 hCoV-19/USA/NY-NYUMC66/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420583 hCoV-19/Italy/TE6222/2020 Europe / Italy / Abruzzo 2020-03-23 Ospedale Civile Giuseppe Mazzini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e Molise �G. Caporale� Lorusso A, Marcacci M, Di Domenico M, Ancora M, Curini V, Mangone I, Rinaldi A, Di Pasquale A, Camm� C, Puglia I, Savini G
EPI_ISL_420585 hCoV-19/USA/NY-NYUMC69/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420586 hCoV-19/USA/NY-NYUMC70/2020 North America / USA / New York / Brooklyn 2020-03-19 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420587 hCoV-19/USA/NY-NYUMC71/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420588 hCoV-19/USA/NY-NYUMC72/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420589 hCoV-19/USA/NY-NYUMC73/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420590 hCoV-19/USA/NY-NYUMC74/2020 North America / USA / New York / Nassau County 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420591 hCoV-19/USA/NY-NYUMC75/2020 North America / USA / New York / Manhattan 2020-03-18 NYU Langone Health Departments of Pathology and Medicine, New York University School of Medicine Maria Aguero-Rosenfeld, Brendan Belovarac, Margaret Black, Ludovic Boytard, John Cadley, Paolo Cotzia, John Chen, Dacia Dimartino, Xiaojun Feng, Tatyana Gindin, Adriana Heguy, Megan Hogan, Emily Huang, George Jour, Andrew Lytle, Christian Marier, Matthew T. Maurano, Mark J. Mulligan, Peter Meyn, Iman Osman, Jared Pinnell, Sitharam Ramaswami, Amy Rapkiewicz, Marie Samanovic-Golden, Antonio Serrano, Guomiao Shen, Matija Snuderl, Theodore Vougiouklakis, Nick Vulpescu, Gael Westby, Paul Zappile, Yutong Zhang
EPI_ISL_420598 hCoV-19/Argentina/C3013/2020 South America / Argentina 2020-03-22 Servicio Virosis Respiratorias-Departamento Virolog�a-INEI Instituto Nacional Enfermedades Infecciosas C.G.Malbran Baumeister E., Avaro M., Benedetti E., Russo M., Dattero ME, Pontoriero A., Cisterna D., Molina V., Perandones C., Tuduri E., Lorenzo F., Poklepovich T., Campos J.
EPI_ISL_420599 hCoV-19/Argentina/C1374/2020 South America / Argentina 2020-03-18 Servicio Virosis Respiratorias-Departamento Virolog�a-INEI Instituto Nacional Enfermedades Infecciosas C.G.Malbran Baumeister E., Avaro M., Benedetti E., Russo M., Dattero ME, Pontoriero A., Cisterna D., Molina V., Perandones C., Tuduri E., Lorenzo F., Poklepovich T., Campos J.
EPI_ISL_420800 hCoV-19/Korea/BA-ACH_2718/2020 Asia / Korea 2020-02-29 Brian D. Allgood Army Community Hospital Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420801 hCoV-19/Korea/BA-ACH_2719/2020 Asia / Korea 2020-02-29 Brian D. Allgood Army Community Hospital Pathogen Discovery, Respiratory Viruses Branch, Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention Krista Queen, Yan Li, Ying Tao, Jing Zhang, Anne Uehara, Clinton R. Paden, Haibin Wang, Rachel Marine, Mary S. Keckler, Alison S. Laufer Halpin, Jasmine Padilla, Justin Lee, Christopher A. Elkins, Suxiang Tong
EPI_ISL_420803 hCoV-19/USA/UT-089/2020 North America / USA / Utah 2020-03-12 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420804 hCoV-19/USA/UT-090/2020 North America / USA / Utah 2020-03-14 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420805 hCoV-19/USA/UT-0159/2020 North America / USA / Utah 2020-03-14 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420806 hCoV-19/USA/UT-0284/2020 North America / USA / Utah 2020-03-14 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420807 hCoV-19/USA/UT-0287/2020 North America / USA / Utah 2020-03-23 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420808 hCoV-19/USA/UT-0288/2020 North America / USA / Utah 2020-03-24 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420809 hCoV-19/USA/UT-0289/2020 North America / USA / Utah 2020-03-24 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420810 hCoV-19/USA/UT-0290/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420811 hCoV-19/USA/UT-0291/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420812 hCoV-19/USA/UT-0297/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420813 hCoV-19/USA/UT-0300/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420814 hCoV-19/USA/UT-0301/2020 North America / USA / Utah 2020-03-27 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420815 hCoV-19/USA/UT-0303/2020 North America / USA / Utah 2020-03-24 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420816 hCoV-19/USA/UT-0342/2020 North America / USA / Utah 2020-03-24 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420817 hCoV-19/USA/UT-0344/2020 North America / USA / Utah 2020-03-24 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420818 hCoV-19/USA/UT-0345/2020 North America / USA / Utah 2020-03-25 Utah Public Health Laboratory Utah Public Health Laboratory Erin Young, Kelly Oakeson
EPI_ISL_420838 hCoV-19/DRC/253/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-22 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420839 hCoV-19/DRC/254/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-22 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420840 hCoV-19/DRC/299/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Sud Kivu 2020-03-20 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420841 hCoV-19/DRC/300/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Sud Kivu 2020-03-22 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420842 hCoV-19/DRC/307/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420843 hCoV-19/DRC/353/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420844 hCoV-19/DRC/355/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420845 hCoV-19/DRC/397/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-26 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420846 hCoV-19/DRC/400/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420847 hCoV-19/DRC/431/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo 2020-03-26 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420848 hCoV-19/DRC/445/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420849 hCoV-19/DRC/523/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-28 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420850 hCoV-19/DRC/352/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420851 hCoV-19/DRC/376/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-25 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420852 hCoV-19/DRC/396/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-26 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420853 hCoV-19/DRC/402/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-26 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420854 hCoV-19/DRC/521/2020 Africa / Democratic Republic of the Congo / Kinshasa 2020-03-25 Viral Respiratory Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Pathogen Sequencing Lab, National Institute for Biomedical Research (INRB) Placide Mbala-Kingebeni, Edith Nkwembe, Eddy Kinganda-Lusamaki, Amuri Aziza, Catherine Pratt, Matthias Pauthner, Josh Quick, Allison Black, James Hadfield, Trevor Bedford, Ian Goodfellow, Nick Loman, Kristian Andersen, Michael Wiley, Steve Ahuka-Mundeke, Jean-Jacques Muyembe Tamfum
EPI_ISL_420855 hCoV-19/Australia/VIC-CBA1/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-23 Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Chamings,A., Raj Bhatta T., Alexandersen S.
EPI_ISL_420876 hCoV-19/Australia/VIC-CBA2/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-24 Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Chamings,A., Raj Bhatta T., Alexandersen S.
EPI_ISL_420877 hCoV-19/Australia/VIC-CBA3/2020 Oceania / Australia / Victoria 2020-03-28 Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Geelong Centre for Emerging Infectious Diseases Chamings,A., Raj Bhatta T., Alexandersen S.
EPI_ISL_420878 hCoV-19/Australia/QLDID929/2020 Oceania / Australia / Queensland / Brisbane 2020-03-24 Mater Pathology Public Health Virology Laboratory Bixing Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore
EPI_ISL_420879 hCoV-19/Australia/QLDID931/2020 Oceania / Australia / Queensland / Brisbane 2020-03-25 Mater Pathology Public Health Virology Laboratory Bixing Huang, Alyssa Pyke, Amanda De Jong, Andrew Van Den Hurk, Carmel Taylor, David Warrilow, Doris Genge, Elisabeth Gamez, Glen Hewitson, Ian Maxwell Mackay, Inga Sultana, Jamie McMahon, Jean Barcelon, Judy Northill, Mitchell Finger, Natalie Simpson, Neelima Nair, Peter Burtonclay, Peter Moore, Sarah Wheatley, Sean Moody, Sonja Hall-Mendelin, Timothy Gardam, and Frederick Moore
EPI_ISL_420889 hCoV-19/Japan/Hu_DP_Kng_19-031/2020 Asia / Japan 2020-02-14 unknown Takayuki Hishiki Kanagawa Prefectural Institute of Public Health Hishiki,T., Suzuki,R., Sakuragi,J., Usui,K., Tanaka,Y., Kawai,J., Kogo,Y., Matsuki,Y., An,T., Hayashizaki,Y. and Takasaki,T.
EPI_ISL_420890 hCoV-19/Japan/Hu_Kng_19-437/2020 Asia / Japan 2020-03-09 unknown Takayuki Hishiki Kanagawa Prefectural Institute of Public Health Hishiki,T., Suzuki,R., Sakuragi,J., Usui,K., Tanaka,Y., Kawai,J., Kogo,Y., Matsuki,Y., An,T., Hayashizaki,Y. and Takasaki,T.
EPI_ISL_421800 hCoV-19/England/201380036/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421801 hCoV-19/England/201380037/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421802 hCoV-19/England/201380040/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421803 hCoV-19/England/201380041/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421804 hCoV-19/England/201380042/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421805 hCoV-19/England/201380044/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421806 hCoV-19/England/201380049/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421807 hCoV-19/England/201380050/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421809 hCoV-19/England/201380054/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421810 hCoV-19/England/201380055/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421811 hCoV-19/England/201380056/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421813 hCoV-19/England/201380061/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421815 hCoV-19/England/201380063/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421816 hCoV-19/England/201380064/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421817 hCoV-19/England/201380069/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421818 hCoV-19/England/201380070/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421822 hCoV-19/England/201380217/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421823 hCoV-19/England/201380221/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421824 hCoV-19/England/201380228/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421825 hCoV-19/England/201380229/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421826 hCoV-19/England/201380276/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421827 hCoV-19/England/201380277/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421828 hCoV-19/England/201380280/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421829 hCoV-19/England/201380281/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421830 hCoV-19/England/201380282/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421831 hCoV-19/England/201380283/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421834 hCoV-19/England/20138082004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421836 hCoV-19/England/20138082704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421837 hCoV-19/England/20138082804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421839 hCoV-19/England/20138083204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421842 hCoV-19/England/20138086904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421845 hCoV-19/England/20138088004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421847 hCoV-19/England/20138088204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421862 hCoV-19/England/20139008204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421863 hCoV-19/England/20139008304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421864 hCoV-19/England/20139008404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421865 hCoV-19/England/20139008704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421866 hCoV-19/England/20139009004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421867 hCoV-19/England/20139009204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421868 hCoV-19/England/20139009504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421869 hCoV-19/England/20139009604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421870 hCoV-19/England/20139009704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421875 hCoV-19/England/20139011304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421877 hCoV-19/England/20139014404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421879 hCoV-19/England/20139020204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421880 hCoV-19/England/20139021104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421882 hCoV-19/England/20139021604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421883 hCoV-19/England/20139022004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421885 hCoV-19/England/20139022504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421886 hCoV-19/England/20139022704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421887 hCoV-19/England/20139023504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421888 hCoV-19/England/20139023604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421890 hCoV-19/England/20139024004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421891 hCoV-19/England/20139024204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421894 hCoV-19/England/20139024804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421895 hCoV-19/England/20139024904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-27 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_421899 hCoV-19/England/20139026904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-26 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423000 hCoV-19/USA/WA-UW-1420/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423001 hCoV-19/USA/WA-UW-1567/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423002 hCoV-19/USA/WA-UW-1593/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423003 hCoV-19/USA/WA-UW-1583/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423004 hCoV-19/USA/WA-UW-1581/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423005 hCoV-19/USA/WA-UW-1603/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423006 hCoV-19/USA/WA-UW-1611/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423007 hCoV-19/USA/WA-UW-1448/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423008 hCoV-19/USA/WA-UW-1426/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423010 hCoV-19/USA/WA-UW-1446/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423011 hCoV-19/USA/WA-UW-1561/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423012 hCoV-19/USA/WA-UW-1588/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423013 hCoV-19/USA/WA-UW-1586/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423014 hCoV-19/USA/WA-UW-1587/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423015 hCoV-19/USA/WA-UW-1552/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423016 hCoV-19/USA/WA-UW-1578/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423017 hCoV-19/USA/WA-UW-1591/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423018 hCoV-19/USA/WA-UW-1576/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423019 hCoV-19/USA/WA-UW-1574/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423020 hCoV-19/USA/WA-UW-1570/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423021 hCoV-19/USA/WA-UW-1569/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423022 hCoV-19/USA/WA-UW-1562/2020 North America / USA / Washington 2020-03-19 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423023 hCoV-19/USA/UN-UW-1449/2020 North America / USA 2020-03 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423024 hCoV-19/USA/WA-UW-1435/2020 North America / USA / Washington 2020-03-17 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423025 hCoV-19/USA/WA-UW-1441/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423026 hCoV-19/USA/WA-UW-1440/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423027 hCoV-19/USA/WA-UW-1473/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423028 hCoV-19/USA/WA-UW-1470/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423029 hCoV-19/USA/WA-UW-1471/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423030 hCoV-19/USA/WA-UW-1433/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423031 hCoV-19/USA/WA-UW-1425/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423032 hCoV-19/USA/WA-UW-1608/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423033 hCoV-19/USA/WA-UW-1599/2020 North America / USA / Washington 2020-03-18 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_423039 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0017/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-21 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin
EPI_ISL_423040 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0019/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-20 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin
EPI_ISL_423041 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0020/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-21 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin
EPI_ISL_423042 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0021/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-24 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin
EPI_ISL_423043 hCoV-19/Thailand/Bangkok-0022/2020 Asia / Thailand / Bangkok 2020-03-18 Ramathibodi Hospital COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance Elizabeth Batty, Wasun Chantratita, Thanat Chookajorn, Stefan Fernandez, Angkana Huang, Anthony R. Jones, Khajohn Joonsalak, Chonticha Klungtong, Theerarat Kochakarn, Namfon Kotanan, Krittikorn Kumpornsin, Wudtichai Manasatienkij, Bhakbhoom Panthan, Ekawat Pasomsub, Insee Sensorn, Arporn Wangwiwatsin
EPI_ISL_423044 hCoV-19/England/20134000704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423045 hCoV-19/England/20134000804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423047 hCoV-19/England/20134001104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423050 hCoV-19/England/20134001704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423052 hCoV-19/England/20134001904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423053 hCoV-19/England/20134002104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-18 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423055 hCoV-19/England/20134003004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423057 hCoV-19/England/20134003204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423059 hCoV-19/England/20134003404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423062 hCoV-19/England/20134004304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423063 hCoV-19/England/20134004704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423065 hCoV-19/England/20134004904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423066 hCoV-19/England/20134005004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423067 hCoV-19/England/20134005104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423068 hCoV-19/England/20134005304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423069 hCoV-19/England/20134006404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423070 hCoV-19/England/20134006504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423071 hCoV-19/England/20134006604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423072 hCoV-19/England/20134006704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423073 hCoV-19/England/20134007004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423074 hCoV-19/England/20134007104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423075 hCoV-19/England/20134007204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423076 hCoV-19/England/20134009504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423078 hCoV-19/England/20134010904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423081 hCoV-19/England/201340120/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423084 hCoV-19/England/201340127/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423085 hCoV-19/England/20134015504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-25 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423086 hCoV-19/England/20134015704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-24 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_423087 hCoV-19/England/20134015902/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-23 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424000 hCoV-19/England/20129016004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424001 hCoV-19/England/20129016104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424003 hCoV-19/England/20129017104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424006 hCoV-19/England/20129018604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424007 hCoV-19/England/20129018904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424009 hCoV-19/England/20129020004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424010 hCoV-19/England/20129020304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424012 hCoV-19/England/20129020604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424015 hCoV-19/England/20129023104/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424017 hCoV-19/England/20129025404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-12 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424018 hCoV-19/England/20129025506/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-12 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424019 hCoV-19/England/20129031804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-19 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424021 hCoV-19/England/20129032404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424024 hCoV-19/England/20129033804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424025 hCoV-19/England/20129033904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424027 hCoV-19/England/20129034704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424028 hCoV-19/England/20129035304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424029 hCoV-19/England/20129035404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424031 hCoV-19/England/20129035804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424032 hCoV-19/England/20129036004/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424034 hCoV-19/England/20129036404/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424035 hCoV-19/England/20129036504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424037 hCoV-19/England/20129037204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424038 hCoV-19/England/20129037304/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-20 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424045 hCoV-19/England/20129042806/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424049 hCoV-19/England/20129047706/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-13 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424051 hCoV-19/England/20129054906/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-02-12 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424052 hCoV-19/England/20129056804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424054 hCoV-19/England/20129059204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-09 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424062 hCoV-19/England/20129063804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424076 hCoV-19/England/20129085704/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424078 hCoV-19/England/20129089504/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424079 hCoV-19/England/20129089602/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424080 hCoV-19/England/20129091804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424082 hCoV-19/England/20129096604/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424084 hCoV-19/England/20129096804/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-11 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424087 hCoV-19/England/20129099904/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-21 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424088 hCoV-19/England/20129100204/2020 Europe / United Kingdom / England 2020-03-13 Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Respiratory Virus Unit, Microbiology Services Colindale, Public Health England Monica Galiano, Shahjahan Miah, Angie Lackenby, Omolola Akinbami, Tiina Talts, Leena Bhaw, Richard Myers, Steven Platt, Kirstin Edwards, Jonathan Hubb, Joanna Ellis, Maria Zambon
EPI_ISL_424300 hCoV-19/USA/WA-UW-1879/2020 North America / USA / Washington 2020-03-21 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424301 hCoV-19/USA/WA-UW-1948/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424302 hCoV-19/USA/WA-UW-1878/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424304 hCoV-19/USA/WA-UW-1930/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424305 hCoV-19/USA/WA-UW-1877/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424306 hCoV-19/USA/WA-UW-1874/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424307 hCoV-19/USA/OR-UW-1885/2020 North America / USA / Oregon 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424308 hCoV-19/USA/OR-UW-1887/2020 North America / USA / Oregon 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424309 hCoV-19/USA/WA-UW-1881/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424310 hCoV-19/USA/WA-UW-1888/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424311 hCoV-19/USA/WA-UW-1880/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424312 hCoV-19/USA/WA-UW-1955/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424313 hCoV-19/USA/WA-UW-1956/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424314 hCoV-19/USA/WA-UW-1921/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424315 hCoV-19/USA/ID-UW-1957/2020 North America / USA / Idaho 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424316 hCoV-19/USA/WA-UW-1890/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424317 hCoV-19/USA/WA-UW-1928/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424318 hCoV-19/USA/ID-UW-1938/2020 North America / USA / Idaho 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424319 hCoV-19/USA/ID-UW-1935/2020 North America / USA / Idaho 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424321 hCoV-19/USA/ID-UW-1925/2020 North America / USA / Idaho 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424322 hCoV-19/USA/ID-UW-1934/2020 North America / USA / Idaho 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424323 hCoV-19/USA/WA-UW-1944/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424324 hCoV-19/USA/WA-UW-1965/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424325 hCoV-19/USA/WA-UW-1954/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424326 hCoV-19/USA/WA-UW-1968/2020 North America / USA / Washington 2020-03-20 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424327 hCoV-19/USA/WA-UW-1947/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424329 hCoV-19/USA/WA-UW-1984/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424330 hCoV-19/USA/WA-UW-1865/2020 North America / USA / Washington 2020-03-23 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424331 hCoV-19/USA/WA-UW-1907/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424332 hCoV-19/USA/WA-UW-1917/2020 North America / USA / Washington 2020-03-22 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424333 hCoV-19/USA/WA-UW-2006/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424334 hCoV-19/USA/WA-UW-1994/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424335 hCoV-19/USA/WA-UW-1998/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424336 hCoV-19/USA/WA-UW-1988/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424337 hCoV-19/USA/WA-UW-1977/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424338 hCoV-19/USA/WA-UW-1986/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424339 hCoV-19/USA/WA-UW-2016/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424340 hCoV-19/USA/WA-UW-2009/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424341 hCoV-19/USA/WA-UW-2008/2020 North America / USA / Washington 2020-03-24 UW Virology Lab UW Virology Lab Pavitra Roychoudhury, Hong Xie, Keith Jerome, Alexander Greninger
EPI_ISL_424342 hCoV-19/Italy/INMI8/2020 Europe / Italy / Rome 2020-03-07 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Concetta Castilletti, Barbara Bartolini, Martina Rueca, Cesare Ernesto Maria Gruber, Francesco Messina, Fabrizio Carletti, Eleonora Lalle, Licia Bordi, Giulia Matusali, Francesca Colavita, Maria Rosaria Capobianchi, Francesco Vairo, Giuseppe Ippolito, Antonino Di Caro
EPI_ISL_424343 hCoV-19/Italy/INMI9/2020 Europe / Italy / Rome 2020-03-23 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Fabrizio Carletti, Barbara Bartolini, Martina Rueca, Cesare Ernesto Maria Gruber, Francesco Messina, Eleonora Lalle, Licia Bordi, Giulia Matusali, Francesca Colavita, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti, Francesco Vairo, Giuseppe Ippolito, Antonino Di Caro
EPI_ISL_424344 hCoV-19/Italy/INMI10/2020 Europe / Italy / Rome 2020-03-04 INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Laboratory of Virology, INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Eleonora Lalle, Barbara Bartolini, Martina Rueca, Cesare Ernesto Maria Gruber, Francesco Messina, Fabrizio Carletti, Licia Bordi, Giulia Matusali, Francesca Colavita, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti, Francesco Vairo, Giuseppe Ippolito, Antonino Di Caro
EPI_ISL_424345 hCoV-19/Mexico/CDMX-INER_01/2020 North America / Mexico / Mexico City 2020-03-12 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Joel Armando V�zquez P�rez, Celia Boukadida, Santiago Avila R�os, Mario M�jica S�nchez, Jos� Arturo Mart�nez Orozco, Eduardo Becerril Vargas, Jorge Salas Hern�ndez, Irma L�pez Mart�nez, Lucia Hern�ndez Rivas, Gisela Barrera Badillo, Edgar Mendieta Condado, Fabiola Garc�s Ayala, Adnan Araiza Rodr�guez, Jos� Ernesto Ram�rez Gonz�lez, Victor Hugo Borja Aburto, Concepci�n Grajales Mu�iz, Cesar Ra�l Gonz�lez Bonilla, Carolina Gonz�lez Torres, Francisco Javier Gayt�n Cervantes, Jos� Esteban Mu�oz Medina, Guillermo M. Ruiz-Palacios, Pilar Ramos Cervantes, Violeta Ibarra Gonzalez, Fernando Ledesma Barrientos, Luis Alberto Garc�a Andrade, Alfredo Ponce de Le�n Gardu�o, Blanca Taboada, Alejandro S�nchez, Pavel Isa, Ricardo Grande, Gloria V�zquez, Francisco Pulido, Carlos F. Arias.
EPI_ISL_424346 hCoV-19/USA/AK-PHL037/2020 North America / USA / Alaska / Southeast 2020-03-21 Alaska State Virology Laboratory Alaska State Virology Laboratory Chen, J.
EPI_ISL_424347 hCoV-19/USA/AK-PHL077/2020 North America / USA / Alaska / Interior 2020-03-29 Alaska State Virology Laboratory Alaska State Virology Laboratory Chen, J.
EPI_ISL_424349 hCoV-19/Iran/HGRC-01-IPI-8206/2020 Asia / Iran 2020-03-09 unknown Human Genetic Research Center Zeinali,S., Khosravi,M.A., Abbasalipour Bashash,M., Mostafavi Jabbari,S., Firoozi,M., Pourtavakoli,S., Khateri,E., Zeinali,R. and Hoseini,F.
EPI_ISL_424352 hCoV-19/Fuyang/FY002/2020 Asia / China / Anhui / Fuyang 2020-03-10 unknown Clinical Laboratory Ge,B.
EPI_ISL_424353 hCoV-19/USA/NC_200173/2020 North America / USA / North Carolina 2020-04-02 unknown Microbiology and Immunology Bailey,A.G., Caro-Vegas,C., Thompson,C., Dittmer,D., Eason,A.B., Juarez,A., Landis,J.T., McNamara,R.P., Miller,M.B., Moorad,R., Pluta,L.J., Seltzer,T.A., Villamor,F. and Vahrson,W.
EPI_ISL_424354 hCoV-19/USA/NC_200189/2020 North America / USA / North Carolina 2020-04 unknown Microbiology and Immunology Bailey,A.G., Caro-Vegas,C.P., Dittmer,D., Eason,A.B., Juarez,A., Landis,J.T., McNamara,R.P., Miller,M.B., Moorad,R., Pluta,L.J., Seltzer,T.A., Thompson,C., Vahrson,W. and Villamor,F.
EPI_ISL_424355 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ01/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-24 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424356 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ02/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-25 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424357 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ03/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-28 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424358 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ04/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-28 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424359 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ05/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-27 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424360 hCoV-19/Beijing/Wuhan_IME-BJ07/2020 Asia / China / Beijing 2020-01-29 unknown Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology Fan,H., Qin,E., Wu,Y., Guo,Y., Zhang,X., Yong,Y., Hou,J., Xu,Z., Mu,J., Teng,Y., Mi,Z., Yang,R., Song,Y., Li,B. and Cui,Y.
EPI_ISL_424361 hCoV-19/India/1063/2020 Asia / India 2020-03-10 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav, Varsha Potdar, Savita Patil, Dimpal A. Nyayanit, Triparna Majumdar, Manohar. L. Chaudhary, Gururaj Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Anita Shete-Aich, Hitesh Dighe, Sreelekshmy Mohandas, Gajanan Sapkal, Atanu Basu, Amita Jain, Bharti Malhotra, Deepika Chaudhary, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_424362 hCoV-19/India/1135/2020 Asia / India 2020-03-10 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav, Varsha Potdar, Savita Patil, Dimpal A. Nyayanit, Triparna Majumdar, Manohar. L. Chaudhary, Gururaj Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Anita Shete-Aich, Hitesh Dighe, Sreelekshmy Mohandas, Gajanan Sapkal, Atanu Basu, Amita Jain, Bharti Malhotra, Deepika Chaudhary, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_424363 hCoV-19/India/1652/2020 Asia / India 2020-03-12 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav, Varsha Potdar, Savita Patil, Dimpal A. Nyayanit, Triparna Majumdar, Manohar. L. Chaudhary, Gururaj Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Anita Shete-Aich, Hitesh Dighe, Sreelekshmy Mohandas, Gajanan Sapkal, Atanu Basu, Amita Jain, Bharti Malhotra, Deepika Chaudhary, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_424364 hCoV-19/India/3118/2020 Asia / India 2020-03-17 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav, Varsha Potdar, Savita Patil, Dimpal A. Nyayanit, Triparna Majumdar, Manohar. L. Chaudhary, Gururaj Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Anita Shete-Aich, Hitesh Dighe, Sreelekshmy Mohandas, Gajanan Sapkal, Atanu Basu, Amita Jain, Bharti Malhotra, Deepika Chaudhary, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_424365 hCoV-19/India/3239/2020 Asia / India 2020-03-17 National Influenza Center, Indian Council of Medical Research - National Institute of Virology Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, Microbial Containment Complex Pragya D. Yadav, Varsha Potdar, Savita Patil, Dimpal A. Nyayanit, Triparna Majumdar, Manohar. L. Chaudhary, Gururaj Deshpande, Padinjaremattathil Thankappan Ullas, Anita Shete-Aich, Hitesh Dighe, Sreelekshmy Mohandas, Gajanan Sapkal, Atanu Basu, Amita Jain, Bharti Malhotra, Deepika Chaudhary, Sarah Cherian, Priya Abraham
EPI_ISL_424366 hCoV-19/Turkey/ERAGEM-001/2020 Europe / Turkey / Kayseri 2020-03-17 Vaccine Research, Development and Application Center, Erciyes University Gen Era Diagnostics Inc. Shaikh Terkis Islam Pavel, Hazel Yetiskin, Gunsu Aydin, Can Holyavkin, Muhammet Ali Uygut, Zehra B Dursun, ?lhami Celik, Alper Iseri, Aykut Ozdarendeli
EPI_ISL_424367 hCoV-19/Iceland/343/2020 Europe / Iceland / Reykjavik 2020-03 The National University Hospital of Iceland deCODE genetics Daniel F Gudbjartsson; Agnar Helgason; Hakon Jonsson; Olafur T Magnusson; Pall Melsted; Gudmundur L Norddahl; Jona Saemundsdottir; Asgeir Sigurdsson; Patrick Sulem; Arna B Agustsdottir; Berglind Eiriksdottir; Run Fridriksdottir; Elisabet E Gardarsdottir; Gudmundur Georgsson; Olafia S Gretarsdottir; Kjartan R Gudmundsson; Thora R Gunnarsdottir; Arnaldur Gylfason; Hilma Holm; Brynjar O Jensson; Aslaug Jonasdottir; Kamilla S Josefsdottir; Thordur Kristjansson; Droplaug N Magnusdottir; Louise le Roux; Gudrun Sigmundsdottir; Gardar Sveinbjornsson; Kristin E Sveinsdottir; Maney Sveinsdottir; Emil A Thorarensen; Bjarni Thorbjornsson; Gisli Masson; Ingileif Jonsdottir; Alma Moller; Thorolfur Gudnason; Karl G Kristinsson; Unnur Thorsteinsdottir; Kari Stefansson
EPI_ISL_424368 hCoV-19/Iceland/344/2020 Europe / Iceland / Reykjavik 2020-03 The National University Hospital of Iceland deCODE genetics Daniel F Gudbjartsson; Agnar Helgason; Hakon Jonsson; Olafur T Magnusson; Pall Melsted; Gudmundur L Norddahl; Jona Saemundsdottir; Asgeir Sigurdsson; Patrick Sulem; Arna B Agustsdottir; Berglind Eiriksdottir; Run Fridriksdottir; Elisabet E Gardarsdottir; Gudmundur Georgsson; Olafia S Gretarsdottir; Kjartan R Gudmundsson; Thora R Gunnarsdottir; Arnaldur Gylfason; Hilma Holm; Brynjar O Jensson; Aslaug Jonasdottir; Kamilla S Josefsdottir; Thordur Kristjansson; Droplaug N Magnusdottir; Louise le Roux; Gudrun Sigmundsdottir; Gardar Sveinbjornsson; Kristin E Sveinsdottir; Maney Sveinsdottir; Emil A Thorarensen; Bjarni Thorbjornsson; Gisli Masson; Ingileif Jonsdottir; Alma Moller; Thorolfur Gudnason; Karl G Kristinsson; Unnur Thorsteinsdottir; Kari Stefansson
EPI_ISL_424369 hCoV-19/